Choose another language. 

hoe te hopen: lessen van de Israëlieten en hun Messiaanse verwachting, deel 24
 
Tekst: Joshua 2: 1-21

En Jozua, de zoon van Nun, zond uit Sittim twee mannen om in het geheim te spioneren, zeggende: Ga het land zien, zelfs Jericho. En zij gingen en kwamen in het huis van een hoer, genaamd Rachab, en logeerden daar.

2 En de koning van Jericho werd verteld, zeggende: Zie, er kwamen mannen hiernaartoe van de kinderen van Israël om het land te doorzoeken.

3 En de koning van Jericho zond tot Rachab, zeggende: Breng de mannen voort, die tot u zijn gekomen, die in uw huis zijn ingegaan; want zij zijn gekomen om het gehele land te doorzoeken.

4 En de vrouw nam de twee mannen, en verborg ze, en zei aldus: Er kwamen mannen tot mij, maar ik wist niet, van waar zij waren:

5 En het geschiedde ten tijde van het sluiten van de poort, toen het donker was, dat de mannen uitgingen: waarheen de mannen gingen, wot ik niet: achtervolg hen snel; want gij zult hen achterhalen.

6 Maar ze had ze naar het dak van het huis gebracht en ze verborgen met de vlasstengels, die ze op het dak had gelegd.

7 En de mannen achtervolgden hen de weg naar de Jordaan tot de doorwaadbare plaatsen; en zodra zij die hen achtervolgden weggingen, sloten zij de poort.

8 En voordat zij werden neergelegd, kwam zij tot hen op het dak;

9 En zij zei tot de mannen: Ik weet dat de Heer u het land heeft gegeven en dat uw schrik op ons is gevallen en dat alle inwoners van het land flauwvallen vanwege u.

10 Want wij hebben gehoord, dat de Heere het water van de Rode Zee voor u opdroogde, toen gij uit Egypte kwam; en wat u deed aan de twee koningen van de Amorieten, die aan de andere kant waren Jordanië, Sihon en Og, die u volkomen vernietigde.

11 En zodra we deze dingen hadden gehoord, smolten onze harten, noch bleef er meer moed over in iemand, vanwege u: voor de Heer, uw God, is hij God in de hemel boven en op de aarde beneden.

12 Nu dan, bid ik u, zweer mij door de Heer, omdat ik u vriendelijkheid heb getoond, dat u ook vriendelijkheid zult tonen aan het huis van mijn vader, en mij een waar teken zult geven:

13 En dat gij mijn vader en mijn moeder en mijn broeders en mijn zusters en alles wat zij hebben levend zult redden en onze levens van de dood zult verlossen.

14 En de mannen antwoordden haar: Ons leven voor het uwe, indien gij dit niet onze zaak uiten. En het zal zijn, wanneer de Heer ons het land heeft gegeven, dat wij u vriendelijk en waarlijk zullen behandelen.

15 Toen liet zij hen met een koord door het raam vallen; want haar huis was op de stadsmuur en zij woonde tegen de muur.

16 En zij zeide tot hen: Breng u naar de berg, opdat de achtervolgers u niet ontmoeten; en verberg je daar drie dagen, totdat de achtervolgers zijn teruggekeerd; en daarna kun je je weg gaan.

17 En de mannen zeiden tot haar: Wij zullen onberispelijk zijn van uw eed, die Gij ons hebt doen zweren.

18 Zie, wanneer wij in het land komen, zult u deze rij van dieprode wol binden in het venster dat u ons hebt laten vallen: en gij zult uw vader, en uw moeder, en uw broeders, en al het huisgezin van uw vader brengen, thuis voor jou.

19 En het zal geschieden, dat een ieder, die uit de deuren van uw huis de straat opgaat, zijn bloed op zijn hoofd zal hebben, en wij onschuldig zullen zijn; en wie met u in het huis zal zijn, zijn bloed zal zijn op ons hoofd, als er een hand op hem is.

20 En als u dit onze zaak uitbrengt, dan zullen wij ophouden met uw eed die u ons hebt doen zweren.

21 En zij zei: Het zij zo naar uw woorden. En zij zond hen weg, en zij vertrokken; en zij bond de scharlaken lijn in het venster.

-------

Hoe te hopen: lessen van de Israëlieten en hun Messiaanse verwachting, deel 24 (Tweede komende kapel preek # 239)

Robert Mounce zei: 'De verlossende geschiedenis blijft onvolledig totdat Christus terugkeert. Het is voor de laatste handeling in het grote drama van verlossing dat de kerk wacht op verlangen. '

In de strip Calvin en Hobbes betrapt Calvins baas hem terwijl hij achter zijn bureau zit te staren. "Waarom werk je Calvin niet?" Zonder veel nadenken bekende Calvin aan zijn baas: "Omdat ik je niet heb zien aankomen." In veel opzichten slapen we en zien we niet wat eraan komt. Daarom werken we niet. Wij werken niet voor de Heer. We zijn alleen druk bezig met de bezigheden van het leven.

In onze laatste boodschap begonnen we naar het verhaal van Rahab te kijken. Nu zullen we blijven kijken naar de parallellen tussen het verhaal van Rahab en de hoop die we hebben op de wederkomst van Christus.

De twee spionnen die naar Rachab komen, kunnen worden vergeleken met de eerste komst van Christus. Toen Jezus kwam, waarschuwde hij de wereld van de toekomende toorn. Hij vertelde hen dat de enige manier om gered te worden, was door op Hem te vertrouwen. Slechts enkele namen er echter acht op. Net zoals de spionnen Rahab beloofden dat ze gered zou worden van de komende vernietiging, belooft Jezus degenen onder ons die christenen zijn dat we gered zullen worden van de komende vernietiging van de wereld en de goddelozen.

De terugkeer van het Israëlische leger is als de toekomstige tweede komst van Christus. De eerste keer dat de Israëlieten Jericho binnengingen, kwamen ze als spionnen. De tweede keer kwamen ze als overwinnaars. De eerste keer dat Jezus de wereld binnenkwam, kwam Hij nederig en had geen plaats om zijn hoofd te leggen tijdens zijn bediening. De tweede keer zal Jezus terugkeren in kracht en glorie.

Zoals Rahab wachtte tot de Israëlieten zouden terugkeren, hoopend in de belofte dat zij de dood zou worden bespaard die de andere mensen in Jericho zou bewonen, zo zouden we moeten wachten op Jezus om terug te keren, hoopend in de verzekering dat Jezus zal terugkeren als een overwinnende koning, met alle hemelse heerscharen achter zich. Maar terwijl we wachten en hopen, moeten we niet stilstaan. Net zoals Rahab al haar familieleden verzamelde zodat ze ook gered konden worden, zouden we iedereen die we kunnen waarschuwen voor de toorn die eraan komt en hen aansporen hun geloof in Christus te stellen zodat ze samen met ons gered kunnen worden.

-----
 
Nu, als u geen gelovige bent in Jezus Christus, raad ik u aan op Hem te vertrouwen omdat Hij weer komt en u niet achter wilt blijven. Hier is hoe je je geloof en vertrouwen in Hem kunt stellen voor Redding van zonde en de gevolgen van zonde.
 
Accepteer eerst het feit dat je een zondaar bent en dat je Gods wet hebt overtreden. De Bijbel zegt in Romeinen 3:23: "Want allen hebben gezondigd en komen tekort aan de glorie van God."
 
Ten tweede, accepteer het feit dat er een straf is voor zonde. De Bijbel zegt in Romeinen 6:23: "Want het loon van de zonde is de dood ..."
 
Ten derde, accepteer het feit dat je op weg bent naar de hel. Jezus Christus zei in Mattheüs 10:28: "En vrees niet degenen die het lichaam doden, maar niet in staat zijn de ziel te doden; maar vrees eerder hem die in staat is zowel ziel als lichaam in de hel te vernietigen." Ook zegt de Bijbel in Openbaring 21: 8: "Maar de vreselijke en ongelovigen, en de gruwelen, en moordenaars en hoerenmakers en tovenaars, en afgodendienaren, en alle leugenaars, zullen hun deel hebben in het meer dat brandt met vuur en zwavel: dat is de tweede dood. "
 
Dat is slecht nieuws, maar hier is het goede nieuws. Jezus Christus zei in Johannes 3:16: "Want God had de wereld zo lief, dat hij zijn eniggeboren Zoon gaf, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." Geloof slechts in uw hart dat Jezus Christus stierf voor uw zonden, werd begraven en uit de dood opstond door de kracht van God voor u, zodat u eeuwig met Hem kunt leven. Bid en vraag Hem vandaag in je hart te komen, en Hij zal het doen.
 
Romeinen 10: 9 & 13 zegt: "Dat als u met uw mond de Heer Jezus belijdt en in uw hart zult geloven dat God hem uit de dood heeft opgewekt, u zult worden gered ... Want wie de naam van de Heer zal gered worden. "
 
Als u gelooft dat Jezus Christus aan het Kruis stierf voor uw zonden, begraven was en uit de dood opstond, en u wilt Hem vandaag vertrouwen voor uw redding, bid dan alstublieft met mij dit eenvoudige gebed: Heilige Vader God, ik besef dat ik ben een zondaar en dat ik een aantal slechte dingen in mijn leven heb gedaan. Het spijt me voor mijn zonden en vandaag kies ik ervoor me van mijn zonden af ​​te keren. In godsnaam, vergeef me alstublieft mijn zonden. Ik geloof met heel mijn hart dat Jezus Christus voor mij stierf, werd begraven en weer opstond. Ik vertrouw op Jezus Christus als mijn Redder en ik kies ervoor om Hem vanaf deze dag als Heer te volgen. Heer Jezus, kom alstublieft in mijn hart en red mijn ziel en verander vandaag mijn leven. Amen.
 
Als u Jezus Christus gewoon vertrouwde als uw Redder, en u bad dat gebed en het meende vanuit uw hart, dan verklaar ik u dat u op basis van het Woord van God nu gered bent van de hel en op weg bent naar de hemel. Welkom bij de familie van God! Gefeliciteerd met het belangrijkste in het leven en dat is Jezus Christus ontvangen als uw Heer en Verlosser. Ga voor meer informatie om je te helpen groeien in je nieuwe geloof in Christus, naar Gospel Light Society.com en lees "Wat te doen nadat je door de deur bent binnengekomen". Jezus Christus zei in Johannes 10: 9: "Ik ben de deur: als iemand door mij binnenkomt, zal hij behouden worden, zal hij in en uit gaan en weide vinden."
 
God houdt van je. Wij houden van jou. En moge God je zegenen.