Choose another language. 

unsaon paglaum: Mga pagtulon-an gikan sa mga Israelite ug ang ilang Mesiyanikong Paglaum, Bahin 24
 
Teksto: Josue 2: 1-21

Ug si Josue, ang anak nga lalake ni Nun, nagsugo gikan sa Sittim duha ka tawo aron sa pagsusi sa tago, nga nagaingon: Lakaw kamo, tan-awa ang yuta, bisan ang Jerico. Ug nangadto sila ug nangadto sa usa ka babayeng bigaon nga ginganlan si Rahab, ug nangatulog sila didto.

2 Ug gisuginlan ang hari sa Jerico, nga nagaingon: Ania karon, may mga tawo nga ming-abut dinhi karong gabii sa mga anak sa Israel aron sa pagsusi sa yuta.

3 Ug ang hari sa Jerico nagpasugo kang Rahab, nga nagaingon: Pagulaa ang mga tawo nga nangabut kanimo, nga nakasulod sa imong balay: kay sila nanganhi aron sa pagsusi sa tanan nga yuta.

4 Ug gikuha sa babaye ang duha ka tawo, ug iyang gitago sila, ug ingon niini: Adunay mga tawo nga nanganhi kanako, apan wala ako mahibalo kong diin sila gikan:

5 Ug nahitabo nga sa pagtak-op sa ganghaan sa diha nga mangitngit, nga ang mga tawo nanggula: diin ang mga tawo wala ako wala mahibal-an: paggukod kanila sa madali; kay kamo makaapas kanila.

6 Apan gidala niya sila sa atop sa balay, ug gitagoan sila sa mga dagami nga lino, nga iyang gipahimutang sa atop.

7 Ug ang mga tawo mingsunod kanila sa dalan ngadto sa Jordan hangtud sa mga labanganan: ug sa diha nga ang mga nanagsunod kanila nangagula, ilang gitakpan ang ganghaan.

8 Ug sa wala pa sila mangatulog, siya miadto sa ilang atop;

9 Ug siya miingon sa mga tawo: Nahibal-an ko nga gihatag sa Ginoo kaninyo ang yuta, ug nga ang inyong kahadlok giabut kanato, ug ang tanan nga mga pumoluyo sa yuta nangaluya tungod kaninyo.

10 Kay kami nakadungog giunsa sa Ginoo nagmala ang tubig sa Dagat nga Pula alang kaninyo, sa diha nga kamo nanggula gikan sa Egipto; ug unsa ang gibuhat mo sa duha ka hari sa mga Amorehanon, nga didto sa unahan sa Jordan, si Sihon ug Og, nga imong gilaglag gayud.

11 Ug sa diha nga kami nakadungog niini nga mga butang, ang among mga kasingkasing nangatunaw, ni adunay labi pa nga kaisug sa bisan kinsa nga tawo, tungod kanimo: kay ang Ginoo nga imong Dios, siya ang Dios sa langit sa itaas, ug sa ilalum sa yuta.

Karon, ako nagahangyo kanimo, manumpa ka kanako sa Ginoo, sanglit gipakitaan ko ikaw ug kaayo, nga magpakita ka usab ug kalolot sa balay sa akong amahan, ug hatagi ako usa ka tinuud nga timaan.

13 Ug nga maluwas mo ang akong amahan, ug ang akong inahan, ug ang akong mga igsoon, ug ang akong mga igsoon, ug ang tanan nga ila, ug maluwas ang among mga kinabuhi gikan sa kamatayon.

14 Ug ang mga tawo mitubag kaniya: Ang among kinabuhi alang kanimo, kung dili mo iingon ang among negosyo. Ug mahitabo, sa diha nga ang Ginoo mihatag kanamo sa yuta, kami magapakita kanimo nga maloloy-on ug tinuud uban kanimo.

15 Unya iyang gibiyaan sila sa usa ka pisi sa tamboanan; kay ang iyang balay diha sa kuta sa lungsod, ug siya nagpuyo sa kuta.

16 Ug siya miingon kanila: Umadto kamo sa bukid, tingali unya magkita kamo sa mga nagalutos; ug tagtago ka didto sulod sa tolo ka adlaw, hangtud nga mabalik ang mga nagalutos: ug sa tapus niana makapadayon kamo.

17 Ug ang mga tawo miingon kaniya: Kami walay ikasaway niining imong panumpa nga imong gipapanumpa kanamo.

18 Ania karon, sa ming-abut kami sa yuta, gapuson mo ang linya nga pula nga hilo sa tamboanan nga imong gipaagi kanamo: ug pagadad-on mo ang imong amahan, ug ang imong inahan, ug ang imong mga igsoon, ug ang tanan nga panimalay sa imong amahan. sa balay kanimo.

19 Ug mahitabo nga bisan kinsa nga mogula sa mga pultahan sa imong balay ngadto sa dalan, ang iyang dugo anha sa iyang ulo, ug kami wala’y sala: ug bisan kinsa nga magauban kanimo sa balay, ang iyang dugo anha sa ibabaw; ang among ulo, kung adunay bisan unsa nga kamot diha kaniya.

20 Ug kung isulti mo kini sa among patigayon, dili na kami makalikay sa imong panumpa nga gipapanumpa mo kanamo.

21 Ug siya miingon, Sumala sa imong mga pulong, himoa kini. Ug iyang gipalakaw sila, ug sila nanglakaw: ug iyang gigapos ang tambo nga pula sa tamboanan.

-------

Giunsa ang Paglaom: Mga Leksyon gikan sa mga Israelite ug Ang Ilang Mesiyanikong Paglaum, Bahin 24 (Ikaduhang Pag-abut sa Sermon sa Chapel # 239)

Si Robert Mounce nag-ingon, "Ang pag-ula sa kasaysayan nagpabilin nga dili kompleto hangtod sa pagbalik ni Kristo. Kini alang sa katapusang buhat sa dakung dula sa katubsanan nga gipaabut sa simbahan nga adunay pangandoy. ”

Sa comic strip nga si Calvin ug Hobbes, gidakup siya sa boss ni Calvin nga naglingkod sa iyang lamesa nga nagtutok sa bintana. "Ngano nga wala ka nagtrabaho sa Calvin?" Sa wala kaayo hunahunaa gisugid ni Calvin sa iyang boss, "Tungod kay wala ko ikaw makita nga moabut." Sa daghang mga paagi kita nangatulog ug wala naton makita kung unsa ang moabut. Tungod niini, wala kami nagtrabaho. Wala kami nagtrabaho para sa Ginoo. Dili lang kita nahilambigit sa mga pangagpas sa kinabuhi.

Sa among katapusang mensahe, gisugdan namon ang pagtan-aw sa istorya ni Rahab. Karon magpadayon kita sa pagtan-aw sa mga kaamgid tali sa istorya ni Rahab ug sa paglaum nga naa kita sa ikaduhang pag-anhi ni Kristo.

Ang duha nga mga tiktik nga mianhi kang Rahab mahimong ipahisama sa unang pag-anhi ni Kristo. Sa pag-abut ni Jesus, gipasidan-an niya ang kalibutan nga moabut ang kaligutgut. Gisultihan niya sila nga ang bugtong paagi aron maluwas mao ang pagsalig sa Kaniya. Bisan pa, pipila ra ang namati. Maingon nga gisaad sa mga espiya nga si Rahab nga siya maluwas gikan sa umaabot nga kalaglagan, gisaad ni Jesus ang mga kauban naton nga mga Kristohanon nga kita luwason gikan sa umaabot nga kalaglagan sa kalibutan ug sa mga dautan.

Ang pagbalik sa kasundalohan sa Israel sama sa umaabot nga ikaduhang pag-anhi ni Kristo. Sa una nga higayon nga ang mga Israelita misulod sa Jerico, nangabut sila ingon nga mga espiya. Sa ikaduhang higayon, miabot sila ingon nga mga mananaog. Sa una nga higayon nga si Jesus nakasulod sa kalibutan, Siya mapainubsanon ug wala’y lugar nga ibutang ang Iyang ulo sa Iyang pagpangalagad. Sa ikaduhang higayon, si Jesus mobalik sa gahum ug himaya.

Sama sa paghulat ni Rahab nga makabalik ang mga Israelite, nga naglaom sa saad nga maluwas ang kamatayon nga gitagana alang sa ubang mga tawo nga nagpuyo sa Jerico, kinahanglan nga maghulat kita nga mobalik si Jesus, nga adunay paglaum sa kasiguruhan nga si Jesus mobalik ingon usa ka nagdaog nga Hari, uban ang tanan nga mga panon sa langit sa luyo Niya. Bisan pa, bisan kung kita maghulat ug naglaum, dili kita kinahanglan nga tapulan. Sama nga gitigum ni Rahab ang tanan nga mga sakop sa iyang pamilya aron maluwas usab, kinahanglan nga pasidan-an naton ang tanan nga mahimo naton sa kapungot nga moabut ug awhagon sila nga ibutang ang ilang pagtuo kang Kristo aron sila maluwas uban kanato.

-----
 
Karon, kung ikaw dili usa ka magtotoo kang Hesu-Kristo, gihangyo ko ikaw nga magsalig Kaniya tungod kay Siya mianhi na usab ug dili nimo gusto mahabilin. Ania kung giunsa nimo ibutang ang imong pagtuo ug pagsalig sa Kaniya alang sa Kaluwasan gikan sa sala ug ang mga sangputanan sa sala.
 
Una, dawata ang kamatuoran nga ikaw usa ka makasasala, ug nga imong gilapas ang balaod sa Diyos. Ang Bibliya nag-ingon sa Roma 3:23: "Kay ang tanan nakasala ug wala makaabut sa himaya sa Dios."
 
Ikaduha, pagdawat sa kamatuoran nga adunay silot alang sa sala. Ang Bibliya nag-ingon sa Roma 6:23: "Kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon ..."
 
Ikatulo, dawata ang kamatuoran nga naa ka sa dalan padulong sa impyerno. Si Jesus Christ miingon sa Mateo 10:28: "Ug ayaw kahadlok sa mga nagapatay sa lawas, apan dili makapatay sa kalag: hinonoa kahadloki siya nga makalaglag sa kalag ug lawas sa impyerno." Usab, ang Bibliya nag-ingon sa Pinadayag 21: 8: "Apan ang mga mahadlokon, ug dili matuohon, ug ang dulumtanan, ug mga mamumuno, ug mga bigaon ug mga barangan asupre: nga mao ang ikaduha nga kamatayon. "
 
Karon kana dili daotan nga balita, apan ania ang maayong balita. Si Jesus Christ miingon sa Juan 3:16: "Kay gihigugma sa Dios ang kalibutan, nga gihatag niya ang iyang bugtong Anak, aron ang bisan kinsa nga motuo kaniya dili malaglag, apan makabaton sa kinabuhing dayon." Tumoo ka lang sa imong kasingkasing nga si Jesu-Cristo namatay alang sa imong mga sala, gilubong, ug nabanhaw gikan sa mga patay pinaagi sa gahum sa Dios alang kanimo aron ikaw mabuhi sa dayon uban Kaniya. Pag-ampo ug hangyoa Siya nga mosulod sa imong kasingkasing karon, ug Iya.
 
Ang Roma 10: 9 & 13 nag-ingon, "Nga kung imong isugid sa imong baba ang Ginoong Jesus, ug motuo sa imong kasingkasing nga gibanhaw siya sa Dios gikan sa mga patay, ikaw maluwas ... Kay bisan kinsa nga magatawag sa ngalan sa Ginoo maluwas. "
 
Kung mitoo ka nga si Jesu-Cristo namatay sa Krus alang sa imong mga sala, gilubong, ug nabanhaw gikan sa mga patay, ug gusto nimo nga pagsalig Kaniya alang sa imong Kaluwasan karon, palihug pag-ampo sa akon niining yano nga pag-ampo: Balaang Amahan nga Diyos, nahibal-an ko nga ako usa ako ka makasasala ug nga nakabuhat ako ug daotan nga mga butang sa akong kinabuhi. Pasayloa ko sa akong mga sala, ug karon gipili ko nga molingi gikan sa akong mga sala. Alang ni Jesus-Cristo, pasayloa nga nangayo ako sa akong mga sala. Nagatoo ako sa bug-os kong kasingkasing nga si Jesu-Cristo namatay alang kanako, gilubong, ug nabanhaw pag-usab. Nagsalig ako kang Hesu-Kristo ingon akong akong Manluluwas ug gipili ko nga sundon Siya ingon Ginoo gikan karon nga adlaw. Ginoong Jesus, palihug sulod sa akong kasingkasing ug luwasa ang akong kalag ug usba ang akong kinabuhi karon. Amen.
 
Kung nagsalig ka lang kang Hesu-Kristo ingon imong imong Manunubos, ug imong giampo ang pag-ampo ug gipasabut kini gikan sa imong kasingkasing, gipahayag ko kanimo nga pinasukad sa Pulong sa Dios, ikaw karon naluwas gikan sa Impiyerno ug ikaw moadto sa Langit. Pag-abut sa pamilya sa Dios! Pagbati sa paghimo sa labing kaimportante nga butang sa kinabuhi ug kana ang pagdawat kang Hesukristo ingon imong Ginoo ug Manluluwas. Alang sa dugang nga kasayuran aron matabangan ka nga motubo sa imong bag-ong natago nga pagtuo kang Kristo, adto sa Gospel Light Society.com ug basaha ang "Unsa ang Kinahanglanon Human Nimo Pagsulod Pinaagi sa Pultahan." Si Jesus Christ miingon sa Juan 10: 9, "Ako ang pultahan: pinaagi kanako kung adunay tawo nga mosulod, siya maluwas, ug mosulod ug mogula, ug makakaplag mga sibsibanan."
 
Gihigugma ka sa Dios. Kami nahigugma kanimo. Ug unta panalanginan ka sa Dios.