Choose another language.

Watch, Pray, lan Work, Part 4
 
TEXT: Markus 13: 32-37
 
32 Nanging ing dina iku lan ing wektu iku ora ana wong siji-sijia kang sumurup, sanadyan para malaekat kang ana ing swarga ora Putra, nanging Sang Rama.

33 Padha diawas, nonton lan ndedonga, sabab kowé ora ngerti kapan wektuné.
 
34 Amarga Putraning Manungsa ana ing tengah-tengahing lakune, kang ninggal omahé, lan paring panguwasa marang para abdine, sarta marang saben wong kang dadi pandumane, banjur dhawuh marang juru-gedhong.
 
35 Mulane padha mlayu, awit kowe ora sumurup, yen nalika titi mangsa omah teka, ing wayah bengi utawa ing wayah tengah wengi, utawa ing bengi wedhuse, utawa ing wayah esuk,
 
36 Mangkono anggone marani anake supaya kowe bisa turu.
 
37 Lan apa sing Dakkandhakaké marang kowé iku dakkandhakaké marang wong kabèh, "

--- PRAYER ---
 
Watch, Pray, lan Work, Part 4
 
Saka pasemon iki babagan rawuh kapindho Yesus Kristus, kita wis ngrembug pentingna ngati-ati marang tembung Yesus. Kita uga wis ngrembug kawruh kang sabar nalika kita ngenteni bali. Ing bab sabanjure Gusti Yesus paring dhawuh supaya kita ndedonga. Panjenengané ngandika, "Padha diawas, nonton lan ndedonga, sabab kowé ora ngerti kapan wektuné."
 
Apa penting kanggo kita ndedonga sajroning cahya Rawuh II? Uga, minangka wong Kristen, kita warga negara liya, kerajaan liya. Kene ing bumi iki, kita adoh saka omah kita sing bener. Pandonga punika sarana komunikasi kita karo Raja sejati kita. Kita nampa pesenan saka Panjenenganipun, lan kita nyatakake kabutuhan lan kepinginan kita ing ngarsane. Penting banget kanggo njaga komunikasi karo Gusti supaya kita ora keplok-keplok ing donya iki.
 
Alasan liya kok kita kudu sinau kanthi sholat nalika kita ngenteni Kadadean Kadaluwarsa amarga kawilujengane jiwa sing ilang kasebut gumantung marang iku. Kita ora ngerti dina utawa jam saka bali Gusti, nanging saben dina sing liwat sijine kita sedina luwih. Sing uga tegese wong sing ora kabaptis wis sedina mung kanggo ngetrapake kapercayan marang Sang Kristus minangka Juruwilujeng. Kita bisa ngawula marang Gusti Allah lan mbiyantu mbangun Kraton kanthi ndedonga kanggo wong sing ilang supaya ngerti Kristus. Warren WIersbe ngendika, "Yen karya Allah ing dina iki ngundang wong kanggo jenenge, banjur cepet gereja rampung, luwih cepet Gusti bakal bali."
 
Kita kudu ndedonga sacara rutin kanggo wong sing ora kawilujeng uga kanggo wani ngabagi Injil. Pemenuhan Komisi Agung minangka arahan utama kita - salah sawijining perkara sing kudu kita lakoni. Kanthi nglestantunake dhawuh marang Gusti Allah, kita bisa ngolehake kekuwatan sing kudu kita sambungake karo Kristus lan tentrem kita perlu urip ing jagad iki.
 
William Young wrote:
 
Minangka luwih peteng, luwih peteng
Bayangan ing wayah wengi,
We ngumpulake kene karo nyanyian lan pandonga,
Kanggo nggoleki cahya langgeng.
 
Rama ing Swarga, sampeyan dikenal
Kita akeh ngarep-arep lan wedi,
Kita berat bobot mati,
Kita kepethuk nangis.
 
Kita ndedonga kangge kita ingkang boten wonten,
Sing wis karo kita kene:
Lan ing ati rahasia kita jenenge
Sing adoh lan sing sayang.
 
Kanggo mripat lirih, lan ati ati,
Lan sikilmu saka Ingsoen,
Wong sing lara, wong miskin, wong sing luwe, sing tiba,
Kita ndedonga, Gusti Allah cinta.
 
Kita nyedhiyakake kanggo kita ngarep-arep lan wedi
Lan ing sikilmu ana;
Lan, Bapak, Sapa sing tresna marang kabeh
Kita bakal krungu yen kita ndedonga.
 
Saiki, yen sampeyan ora pracaya ing Gusti Yesus Kristus, aku ngajak sampeyan kanggo pitados marang Panjenengane amarga Panjenengane bakal teka maneh lan sampeyan ora pengin ditinggalake. Punika caranipun sampeyan saged nyantosakaken kapitadosan panjenengan lan pitados dhateng Panjenenganipun kangge Kaslametan saking dosa lan akibat saking dosa.
 
Kaping pisanan, tampani kasunyatan sing sampeyan dosa, lan sampeyan wis nyirnakake hukum Allah. Kitab Suci ngandika ing Rum 3:23: "Kanggo kabeh wong wis gawe dosa lan cendhak kamulyaning Allah."
 
Kapindho, nrima kasunyatan sing ana paukuman kanggo dosa. Kitab Suci nyariosaken ing Rum 6:23: "Awit pituwase dosa iku pati ..."
 
Katelu, tampa kasunyatan sing ana ing dalan menyang neraka. Gusti Yesus Kristus ngandika ing Matius 10:28: "Lan aja wedi marang wong-wong kang bisa mateni awak, nanging ora bisa mateni nyawa, nanging ajrih marang sapa wae kang bisa numpes jiwa lan jasmani ing neraka." Uga, Kitab Suci nyariosaken ing Wahyu 21: 8: "Nanging sing wedi, lan ora pracaya, lan wong sing doraemon, lan wong sing matèni, lan wong sing dora lan tukang sihir, lan wong nyembah brahala, lan wong liyo kabeh, bakal duwe bagéan ing sagara sing diobong karo geni lan brebstone: kang pati kapindho. "
 
Saiki kabar sing elek, nanging iki kabar apik. Gusti Yesus Kristus ngandika ing Yokhanan 3:16: "Awitdene Gusti Allah anggone ngasihi marang jagad iki, supaya maringake Putra Kang ontang-anting, supaya saben wong kang pracaya marang Panjenengane aja nganti nemu karusakan, nanging nduwenana urip langgeng" Pracayaa ing atimu yen Gusti Yesus Kristus wus séda kanggo dosa-dosamu, dikubur, lan wungu saka ing antarane wong mati dening panguwasane Gusti Allah kanggo sampeyan supaya sampeyan bisa urip ing salawas-lawase karo Panjenengane. Ndedonga lan njaluk Panjenengane teka ing atimu dina iki, lan Panjenengane bakal.
 
Rum 10: 9 & 13 ngandika, "yen yen sampeyan ngakoni karo tutukmu Gusti Yesus, lan pracaya ing atimu yen Gusti Allah wus mungokake Panjenengane saka ing antarane wong mati, kowe bakal kapitulungan ... Sabab sing sapa nyebut asmane Sang Yehuwah Gusti bakal kapitulungan. "

Yen sampeyan pracaya yen Gusti Yesus Kristus seda ing salib kanggo dosa-dosa panjenengan, dikubur, lan wungu saka ing antarane wong mati, lan sampeyan pengin ngandel marang Kaslametan ing dina iki, please ndedonga karo kula pandonga prasaja iki: Rama Gusti Allah, aku sumurup yen aku Aku wong dosa lan aku wis nglakoni sawetara sing ala ing uripku. Aku nyuwun pangapunten kanggo dosa-dosa kawula, lan saiki aku milih nguripake dosaku. Kanggo marga saka Gusti Yesus, mohon ampunen marang dosaku. Aku pracaya karo kabeh ati sing Yesus Kristus séda kanggo kula, disarèkaké, lan wungu maneh. Aku pitados Gusti Yesus Kristus dados Juruwilujeng kawula lan kawula milih ngetutaken Panjenenganipun minangka Gusti wiwit wekdal punika. Gusti Yesus, mugi kepareng nyedhakaken nyawa kawula lan gesang kawula sedaya. Amen.
 
Yen sampeyan mung pitados Yesus Kristus minangka Juruwilujeng panjenengan, lan sampeyan ndedonga shalat lan tegesipun saking manah panjenengan, kula nyatakaken dhateng panjenengan ingkang adhedhasar Sabdanipun Allah, sampeyan saiki disimpen saka neraka lan sampeyan ing dalan menyang Swarga. Welcome to the family of God! Sugeng nglakoni sing paling penting ing urip lan nampa Yesus Kristus minangka Gusti lan Pamarta. Kanggo katrangan luwih kanggo mbantu sampeyan tuwuh ing iman anyar sing ana ing Kristus, pindhah menyang Injil Light Society.com lan waca "Apa Apa Sawise Sampeyan Ketik Liwat Door." Gusti Yesus Kristus ngandika ing Yokhanan 10: 9, "Aku iki lawange; manawa ana wong kang mlebu, wong iku bakal kapitulungan rahayu, lan bakal lumebu metu lan nemu papan pangayoman."
 
Gusti Allah tresna sampeyan. Kita tresna sampeyan. Lan supaya Gusti Allah mberkahi kowe.