Choose another language.

Pagbantay, Pag-ampo, ug Pagtrabaho, Bahin 4
 
TEXT: Marcos 13: 32-37
 
Apan nahatungod niadtong adlawa ug taknaa, walay usa nga nasayud, bisan pa ang mga manolonda sa langit, bisan ang Anak, kondili ang Amahan.

33 Magbantay kamo, pagbantay ug pag-ampo kamo: kay wala ninyo hibaloi kong anus-a ang panahon.
 
Kay ang Anak sa tawo sama sa usa ka tawo nga milangyaw sa laing yuta, nga sa tapus niya ibilin ang iyang balay, ug sa nakahatag siya ug pagbulot-an sa iyang mga ulipon, tagsatagsa kanila sa iyang buluhaton, gisugo niya ang magbabantay sa pag-atiman.
 
Busa managtukaw kamo, kay wala kamo manghibalo kong anus-a moanhi ang agalon sa balay, kong sa hapon kun sa tungang-gabii, kun sa pagpanugaok sa manok, kun sa pagkabuntag na ba.
 
36 Tingali unya kong sa pag-abut niya sa kalit hingkaplagan kamo nga mangatulog.
 
37 Ug ang ginasulti ko kaninyo ginasulti ko sa tanan: Pagbantay kamo!

--- PAG-AMPO ---
 
Pagbantay, Pag-ampo, ug Pagtrabaho, Bahin 4
 
Gikan sa kini nga sambingay bahin sa Ikaduhang Pag-anhi ni Jesu-Cristo, atong nahisgutan ang kahinungdanon sa pagpatalinghug sa mga pulong ni Jesus. Gihisgutan usab namo ang kahinungdanon sa pagkamabinantayon samtang nagpaabot sa Iyang pagbalik. Ang sunod nga gisugo ni Jesus nga buhaton mao ang pag-ampo. Siya nag-ingon, "Pagbantay, pagbantay ug pag-ampo: kay wala kamo mahibalo kung kanus-a ang panahon."
 
Ngano nga kini mahinungdanon alang kanato sa pag-ampo sa kahayag sa Ikaduhang Pag-anhi? Buweno, isip mga Kristohanon, mga lungsuranon kita sa lain nga kalibutan, laing gingharian. Dinhi niining yuta, layo kami sa among tinuod nga panimalay. Ang pag-ampo mao ang atong paagi sa komunikasyon sa atong tinuod nga Hari. Nakadawat kami og mga mando gikan Kaniya, ug among ipahayag ang among mga panginahanglan ug mga tinguha sa Iyang presensya. Importante nga ipadayon nato ang komunikasyon sa Ginoo aron dili kita mawad-an og paglaum sa kalibutan.
 
Ang laing rason ngano nga kita kinahanglan nga magmakugihon sa pag-ampo samtang naghulat kita sa Ikaduhang Pag-anhi tungod kay ang kaluwasan sa mga nawala nga mga kalag nagdepende niini. Wala kita mahibalo sa adlaw o takna sa pagbalik sa Ginoo, apan ang matag adlaw nga paglabay nagbutang kanato sa usa ka adlaw nga mas duol. Kana nagpasabot usab nga ang mga dili-luwas adunay usa ka adlaw nga dili kaayo aron mohimo sa desisyon nga mosalig kang Cristo ingon nga Manluluwas. Makaserbisyo kita sa Dios ug makatabang sa pagtukod sa Gingharian pinaagi sa pag-ampo alang sa mga nangawala aron makaila kang Kristo. Si Warren WIersbe miingon, "Kung ang buhat sa Dios karon nga nagatawag sa usa ka katawhan alang sa Iyang ngalan, nan sa mas sayo nga ang simbahan mahuman, sa dili madugay ang atong Ginoo mobalik."
 
Kita kinahanglan nga mag-ampo kanunay alang sa mga dili-luwas maingon man sa kaisug sa pagpaambit sa Ebanghelyo. Ang katumanan sa Dakong Sugo mao ang atong pangunang direktiba - ang usa ka butang nga kinahanglan natong buhaton. Pinaagi sa makanunayon nga pag-ampo ngadto sa Dios, makabaton kita sa gahum nga kinahanglan natong ipaambit ni Cristo ug sa kalinaw nga kinahanglan natong mabuhi sa kalibutan.
 
Si William Young misulat:
 
Ingon nga mas mangitngit, mas mangitngit nga mahulog
Ang mga landong sa gabii,
Nagtigum kami dinhi uban ang himno ug pag-ampo,
Sa pagpangita sa walay katapusan nga kahayag.
 
Amahan sa Langit, alang Kanimo nahibaloan
Daghang paglaum ug kahadlok,
Ang atong bug-at nga gibug-aton sa mortal nga kahago,
Ang among kapaitan sa mga luha.
 
Kami nag-ampo Kanimo alang sa among mga wala,
Kinsa ania uban kanato dinhi:
Ug sa among tinago nga kasingkasing among ginganlan
Ang layo ug ang minahal.
 
Tungod sa gikapoy nga mga mata, ug nagmasulub-on,
Ug ang mga tiil nga gikan kanimo,
Ang mga masakiton, ang mga kabus, ang gikapoy, ang nahulog,
Kami nagaampo Kanimo, Dios sa gugma.
 
Gidala Nimo sa Imong mga paglaum ug mga kahadlok
Ug ibutang ang imong tiil;
Ug, Amahan, Ikaw nga nahigugma sa tanan
Makadungog kita kon mag-ampo kita.
 
Karon, kon ikaw dili magtutuo ni Hesu Kristo, giawhag ko ikaw nga mosalig Kaniya tungod kay Siya moanhi pag-usab ug dili nimo gusto nga mabiyaan. Ania kung unsaon nimo ibutang ang imong pagtoo ug pagsalig Kaniya alang sa Kaluwasan gikan sa sala ug ang mga sangputanan sa sala.
 
Una, dawata ang kamatuoran nga ikaw usa ka makasasala, ug nga imong gilapas ang balaod sa Dios. Ang Biblia nag-ingon sa Roma 3:23: "Kay ang tanan nanagpakasala ug nawad-an sa himaya sa Dios."
 
Ikaduha, dawata ang kamatuoran nga adunay silot sa sala. Ang Biblia nag-ingon sa Roma 6:23: "Kay ang suhol sa sala mao ang kamatayon ..."
 
Ikatulo, dawata ang kamatuoran nga ikaw anaa sa dalan paingon sa impyerno. Si Jesu-Kristo miingon diha sa Mateo 10:28: "Ug ayaw ninyo kahadloki ang mga tawo nga makapatay sa lawas, apan dili makapatay sa kalag; hinuon kahadloki ninyo siya nga arang makalaglag sa kalag ug lawas didto sa infierno." Dugang pa, ang Biblia nagasulti sa Pinadayag 21: 8: "Apan ang mga makalilisang, ug dili matinuohon, ug mga salawayon, ug mga mamumuno, ug mga makihilawason ug mga barangan, ug mga tigsimbag mga diosdios, ug tanan nga mga bakakon, makaangkon sa ilang bahin sa linaw nga nagdilaab sa kalayo ug azufre: nga mao ang ikaduhang kamatayon. "
 
Karon nga daotang balita, apan ania ang maayong balita. Si Jesu-Kristo nagsulti sa Juan 3:16: "Kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan, nga tungod niana gihatag niya ang iyang bugtong Anak, aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag, kondili may kinabuhi nga walay katapusan. Tuo lamang sa imong kasingkasing nga si Jesu Cristo namatay alang sa imong mga sala, gilubong, ug nabanhaw gikan sa mga patay pinaagi sa gahum sa Dios alang kanimo aron ikaw mabuhi sa walay kataposan uban Kaniya. Pag-ampo ug pangayo Kaniya nga moadto sa imong kasingkasing karon, ug Iyang kabubut-on.
 
Ang Roma 10: 9 ug 13 nag-ingon, "Kay kon imong isugid pinaagi sa imong baba ang Ginoong Jesus, ug magatoo ka sa imong kasingkasing nga ang Dios nagbanhaw kaniya gikan sa mga patay, ikaw maluwas ... Kay bisan kinsa nga magatawag sa ngalan sa Ang Ginoo maluwas. "

Kung ikaw nagtuo nga si Jesus Cristo namatay didto sa Krus alang sa imong mga sala, gilubong, ug nabanhaw gikan sa mga patay, ug gusto ka nga mosalig Kaniya alang sa imong Kaluwasan karong adlawa, palihug pag-ampo uban kanako kining simple nga pag-ampo: Amahan nga Dios, nahibal-an ko nga ako usa ka makasasala ug nga nakabuhat ako sa pipila ka mga dautan nga mga butang sa akong kinabuhi. Gikasubo ko sa akong mga sala, ug karon gipili ko nga motalikod gikan sa akong mga sala. Alang kang Jesus Cristo, palihug pasayloa ako sa akong mga sala. Nagtuo ako sa tibuok kong kasingkasing nga si Jesu Cristo namatay alang kanako, gilubong, ug nabuhi pag-usab. Nagasalig ako kang Jesu-Cristo ingon nga akong Manluluwas ug akong gipili nga mosunod Kaniya ingon nga Ginoo gikan karon hangtud sa unahan. Ginoong Jesus, palihug sulod sa akong kasingkasing ug pagluwas sa akong kalag ug pag-usab sa akong kinabuhi karon. Amen.
 
Kon ikaw nagsalig lamang kang Jesu-Cristo ingon nga imong Manluluwas, ug ikaw nag-ampo nianang pag-ampo ug gipasabot kini gikan sa imong kasingkasing, akong ipahayag kanimo nga base sa Pulong sa Dios, naluwas ka na karon gikan sa impyerno ug ikaw padulong sa Langit. Maabi-abi sa pamilya sa Dios! Mga pahalipay sa paghimo sa labing importante nga butang sa kinabuhi ug mao ang pagdawat ni Jesus Cristo ingon nga imong Ginoo ug Manluluwas. Alang sa dugang nga kasayuran aron sa pagtabang kanimo nga motubo diha sa imong bag-ong nakaplagan nga pagtoo kang Cristo, adto sa Gospel Light Society.com ug basaha ang "Unsa ang Buhaton sa Imong Pagsulod Sa Pultahan." Si Jesu-Kristo miingon diha sa Juan 10: 9, "Ako ang pultahan: pinaagi kanako kon adunay mosulod, siya maluwas, ug mosulod ug mogula, ug makakaplag ug sibsibanan."
 
Ang Dios nahigugma kanimo. Gihigugma ka namo. Ug unta ang Dios magapanalangin kanimo.