Choose another language.

De wederkomst van Christus, deel 10
 
God en Jezus Christus eren en prijzen, en hun knecht Billy Graham herinneren door een aanpassing van een van zijn krachtige boodschappen te prediken.
 
Tekst: Mattheüs 24: 1-8:
 
1 En Jezus ging uit en vertrok van den tempel; en Zijn discipelen kwamen tot Hem, omdat zij Hem de gebouwen des tempels toonen.
 
2 En Jezus zeide tot hen: Ziet gijlieden niet al deze dingen? Voorwaar, Ik zeg u, er zal hier niet één steen op de andere blijven, die niet zal worden neergeworpen.
 
3 En als hij op de Olijfberg gezeten was, kwamen de discipelen tot hem in afzondering, zeggende: Vertel ons, wanneer zullen deze dingen zijn? en wat zal het teken zijn van uw komst en van het einde van de wereld?
 
4 En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Ziet toe, dat u niemand verleide.
 
5 Want velen zullen komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben de Christus; en zal velen misleiden.
 
6 En gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; ziet toe, dat gij niet ontroerd zoudt zijn; want al deze dingen zullen geschieden, maar het einde is nog niet.
 
7 Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentiën, en aardbevingen in verscheidene plaatsen.

8 Al deze zijn het begin van smarten.
 
------
 
De ene keer keek ik naar een damspel tussen twee vrienden van me. Beiden waren uitstekende schakelspelers. Ik zag een van hen een beweging maken waarvan ik dacht dat die erg dwaas was. Toen maakte hij nog een dwaze zet en ik dacht dat hij de wedstrijd zou verliezen. Hij verloor twee stukken. Maar opeens zag ik het plan dat hij had: hij sprong drie van de stukken van zijn tegenstander, zette zijn stuk op de rij van de koning, kroonde hem, kwam terug, veegde het bord en won de wedstrijd.
 
In de geschiedenis van de wereld zei God tegen Hitler: "Maak je zet." "Mussolini, maak de uwe." "Napoleon, maak de uwe." "Stalin, maak de uwe." "Chroesjtsjov, maak de uwe." "Duivel [Satan, die aartsvijand van de mensheid, die vijand van God], zet je slag." En de duivel maakt vandaag zijn grote, grootse zet.
 
Maar op een dag zal God door goddelijke tussenkomst en goddelijke actie bij de komst van Zijn Zoon de geschiedenis in tweeën knippen. Het hoogtepunt van de geschiedenis zal worden bereikt. God gaat Jezus Koning der koningen en Heer van dit alles kronen. Er zal een kroning in de lucht zijn. Wat een moment zal dat zijn! Allen die geloven zullen er zijn in onze witte gewaden en de orkesten van de hemel zullen spelen. De koren gaan zingen; de engelen zullen de muziek leveren. Wat een moment zal dat zijn. De sterren zullen samen zingen, en onze oren zullen afgestemd zijn op de liederen van het universum.
 
En dan, zoals iemand heeft geschreven, vouwen de engelen hun vleugels. Ze zullen gaan zitten, en dan gaan we zingen. We zullen het grote themalied van redding zingen: "gered, gered door het bloed van de gekruisigde." De engelen kunnen ons niet vergezellen omdat ze nooit de vreugde wisten die onze redding met zich meebrengt.
 
Er is één fundamenteel iets dat wordt onderwezen in de 24e en 25e hoofdstukken van Matteüs, waar we aandacht aan moeten schenken: wees gereed! We moeten voorbereid zijn op de terugkeer van Jezus. Jezus zei: "Wees gereed; want op een uur dat gij denkt dat niet de Zoon des mensen komt." Ik wil je vandaag vragen: ben je er klaar voor? Als u niet klaar bent om Christus te ontmoeten, kunt u beter vandaag klaar zijn. Je kunt je klaarmaken door je te bekeren van je zonden en Christus te ontvangen. Het is een heel simpele handeling. Het is een oprechte daad waarmee je jezelf aan Jezus Christus presenteert en zegt: "Heer, vanaf dit moment ben ik de jouwe. Ik wil je ontvangen, ik wil je volgen, ik wil voor je leven. Ik wil zijn genummerd onder de bloedgekochte menigte Ik wil naar Uw kruis komen zodat ik naar Uw kroning kan gaan. " Alleen zij die aan Zijn kruis zijn gekomen waar Hij stierf voor de zonde, zullen daarginds naar Zijn kroning kunnen gaan en een kroon ontvangen. Kom je vandaag? Als dat zo is, volg dan het volgende:

Eerst, accepteer het feit dat je een zondaar bent, en dat je Gods wet verbroken hebt. De Bijbel zegt in Romeinen 3:23: "Want allen hebben gezondigd en ontbreken van de heerlijkheid van God."

Ten tweede, accepteer het feit dat er een boete is voor de zonde. De Bijbel zegt in Romeinen 6:23: "Want het loon der zonde is de dood ..."

Ten derde, accepteer het feit dat u op de weg naar de hel bent. Jezus Christus zei in Mattheüs 10:28: "Wees niet bevreesd voor degenen die het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden. Maar vrees hem eerder, die beide ziel en lichaam in de hel kan vernietigen." Ook vermeldt de Bijbel in Openbaring 21: 8: "Maar de angstige en de ongelovigen en de gruwelen en de moordenaars en de hoereerders en tovenaars en afgodenaars en alle leugenaars zullen hun deel hebben in het meer, dat met vuur branden en Zwavel: wat is de tweede dood. '

Nu is dat slecht nieuws, maar hier is het goede nieuws. Jezus Christus zei in Johannes 3:16: "Want zo lief heeft God de wereld gegeven, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, dat wie in Hem gelooft, niet zal vergaan, maar eeuwig leven heeft." Geloof in je hart dat Jezus Christus voor je zonden is gestorven, begraven is en uit de doden door de kracht van God voor je opgestaan ​​heeft, zodat je eeuwig met Hem kan leven. Bid en vraag dat Hij vandaag in je hart komt, en dat wil Hij.

Romeinen 10: 9 en 13 zegt: "Als u met uw mond, de Heer Jezus, belijdt en in uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij gered worden. Want wie de naam van de Heer zal gered worden. '

Als u gelooft dat Jezus Christus aan het kruis voor uw zonden is gestorven, is begraven en uit de dood opgestaan, en u wilt Hem voor uw redding vertrouwen vandaag, bid alstublieft met mij dit eenvoudige gebed: Heilige Vader God, ik besef dat ik Ik ben een zondaar en dat heb ik wat slechte dingen gedaan in mijn leven. Het spijt me van mijn zonden, en vandaag kies ik om van mijn zonden af ​​te keren. Voorzeker, vergeef me, mijn zonden, van Jezus Christus. Ik geloof met mijn hele hart dat Jezus Christus voor mij stierf, begraven is en opstaan. Ik vertrouw op Jezus Christus als mijn Verlosser en ik kies hem als Heer te volgen vanaf deze dag naar voren. Heer Jezus, kom alsjeblieft in mijn hart en red mijn ziel en verander mijn leven vandaag. Amen.

Als je Jezus Christus zo vertrouwde als je Verlosser, en je hebt dat gebed gebeden en uit je hart bedacht, verklaar ik jou dat op basis van het Woord van God, je bent nu uit de hel gered, en je bent op weg naar de hemel. Welkom bij de familie van God! Gefeliciteerd met het belangrijkste ding in het leven en dat ontvangt Jezus Christus als uw Heer en Verlosser. Voor meer informatie om u te helpen groeien in uw nieuwsgierige geloof in Christus, ga naar Gospel Light Society.com en lees "Wat te doen nadat u door de deur komt." Jezus Christus zei in Johannes 10: 9, "Ik ben de deur: door mij, als iemand binnenkomt, zal hij gered worden, en zal binnen en buiten gaan en weiden vinden."
 
God houdt van je. Wij houden van jou. En mag God u zegenen.