Choose another language.

Gade, Priye, ak Travay, Pati 2
 
Tèks: Mak 13: 32-37
 
32 Men, nan jou sa a, lè sa a, pa gen moun ki konnen, pa gen zanj ki nan syèl la, ni Pitit la, men Papa a.

33 Pa kite dòmi pran nou, tande, lapriyè, paske nou pa konnen lè lè a va rive.
 
34 Mwen menm, Moun Bondye voye nan lachè a, mwen tankou yon nonm ki prale. Li kite kay li, li bay chak moun travay pa yo, li bay chak moun travay pa yo, li bay lòd pou yo veye yo.
 
35 Se poutèt sa, pa kite dòmi pran nou, paske nou pa konnen lè mèt kay la rive nan maten, osinon nan mitan lannwit, osinon nan gwo kokenn osinon nan maten.
 
36 Lè sa a, lamenm li jwenn li dòmi.
 
37 Epi sa m di nou, m ap di tout moun, Veye.

--- PRAYER ---
 
Gade, Priye, ak Travay, Pati 2
 
Billy Graham di konsa, "Ansèyman Bib sou Dezyèm Vini Kris la te panse kòm prediksyon" doomsday ". Men, pa ankò. Li se sèl Ray espwa ki klere tankou yon gwo bout bwa ki pi klere nan yon mond ki fè nwa. "
 
Nan dènye mesaj nou yo, nou te kòmanse gade parabòl pòt gadò a, oswa Parabòl Mèt Kay la, pou nou ban nou konsèy sou sa nou dwe fè pandan n ap tann Dezyèm Vini Jezikri a. Pa favè Bondye a, nou dwe rete fidèl e okipe jiskaske retounen Mèt la. Nou chak gen yon travay pou fè nan mitan absans fizik Senyè a.
 
Jezi kòmanse parabòl sa a avèk twa kòmandman ke nou dwe obeyi. Premye a se, "Pran tande." Fraz sa a vle di pou w gade oswa pou w atire atansyon. Jezi vle nou yo dwe atire sou li, kòmandman li, ak egzanp li. Nou dwe reprezantan li sou tè sa a. Si ou voye yon moun ki reprezante ou devan yon otorite sèten, ou ta vle yo fè tèt yo nan yon sèten fason. Menm jan an tou, Jezi vle nou kondwi tèt nou nan yon fason ki sèten nan mond lan paske mond lan ap chèche nan nou wè sa Jezi se tankou. Si nou dwe suiv egzanp Jezi a, nou dwe peye atansyon sou li.
 
Sepandan, anpil nan nou gen je nou sou akitivite monn lan, sou lidè politik, oswa avansman pèsonèl. Nou pa pare pou retounen Jezi, ni nou enterese nan prepare nou. Nou te fiks je nou sou tout lòt bagay men Jezikri. Ki moun ki ou peye atansyon a jodi a? Ki moun ki gen zòrèy ou? Ki moun ki gen je ou? Pi enpòtan, ki moun ki oswa sa ki te kaptire lide ou a? Ou di ak Jan, "Menm si sa, vini, Seyè Jezi"? Oswa, èske w ap di: "Vini, Seyè Jezi, men sèlman apre mwen fin fin fè sa mwen vle fè"?
 
Nou pa ka fè eksperyans favè Senyè Jezikri pou nou jwenn nan lavi sa a si nou pa koute Jezi k ap di nou. Si nou pran prekosyon ak mesaj ke yo te voye nan mond lan, vyann lan, ak dyab la, nou pral fini dissatisé, enkyete, deprime, ak fristre. Mond sa a pa kapab satisfè soufrans pwofon nou yo. Epi nou pa ta dwe gaspiye tan kap kouri kontantman ak pwogrè kote li pa ka jwenn. Olye de sa, kòm manm nan Mèt kay la, an n ap koute Mèt kay la, Jezikri. Menm si li ka sanble li te ale nan yon vwayaj long, Li se toujou avèk nou, Li pap janm abandone nou, epi yon sèl jou a Li pral retounen nan pran nou nan plas li te prepare pou nou.
 
Frances J. Crosby te ekri:
 
Gade epi priye pou lè Mèt la vini,
Si nan maten, midi, oswa lannwit,
Li ka jwenn yon lanp nan chak fennèt,
Trimmed, ak boule klè ak byen klere.
 
Gade ak lapriyè, ni kite post nou an nan devwa,
Jiskaske nou tande vwa maryon an;
Lè sa a, avè l 'fèt nan maryaj fèt,
Nou p'ap janm kontan.
 
Gade, lapriyè, Senyè a kòmande;
Gade ak lapriyè, 'twil pa long.
Byento li pral ranmase lakay moun li renmen yo,
Ale nan kè kontan nan chante.
 
Koulye a, si ou pa yon kwayan nan Jezi Kris la, mwen ankouraje ou gen konfyans nan li paske Li ap vini ankò, epi ou pa vle rete dèyè. Men ki jan ou ka mete lafwa ou ak konfyans nan li pou Sali nan peche ak konsekans peche yo.
 
Premye, aksepte lefèt ke ou se yon pechè, e ke ou te kraze lwa Bondye a. Bib la di nan Women 3:23: "Paske, tout moun peche e yo pa wè glwa Bondye."
 
Dezyèmman, aksepte lefèt ke gen yon penalite pou peche. Bib la di nan Women 6:23: "Pou salè peche se lanmò ..."
 
Twazyèmman, aksepte lefèt ke ou se sou wout la nan lanfè. Jezi Kris te di nan Matye 10:28: "Pa pè moun ki touye kò a, men yo pa kapab touye nanm nan, men pito gen krentif pou moun ki kapab detwi tou de nanm ak kò nan lanfè." Epitou, Bib la di nan Revelasyon 21: 8: "Men, moun ki pè ak enkwayan, ak abominab, ak ansasen, moun k ap fè maji, maji, idolat, ak tout moun ap bay patisipasyon yo nan letan dife ki boule soufrans: ki se dezyèm lanmò a. "

Koulye a, se sa ki move nouvèl, men isit la nan bon nouvèl la. Jezi Kris te di nan Jan 3:16: "Paske Bondye sitèlman renmen mond lan, li bay sèl Pitit li a, pou nenpòt moun ki kwè nan li pa dwe peri, men gen lavi etènèl." Jis kwè nan kè ou ke Jezi Kris te mouri pou peche ou yo, yo te antere l ', li leve soti vivan nan lanmò ak pouvwa Bondye a pou ou pou w ka viv etènèlman avè l'. Priye epi mande l 'antre nan kè ou jodi a, epi li pral.
 
Ròm 10: 9 & 13 di, "Si ou konfese nan bouch ou Senyè Jezi, epi ou kwè nan kè ou ke Bondye te fè l 'leve soti vivan nan lanmò, ou va sove ... Pou nenpòt moun ki rele non an nan Seyè a va sove. "
 
Si ou kwè ke Jezikri te mouri sou kwa a pou peche ou yo, yo antere l ', li leve soti vivan nan lanmò, epi ou vle mete konfyans li pou Salvation ou jodi a, tanpri lapriyè avèk mwen lapriyè sa a senp: Papa Bondye Papa, mwen reyalize ke mwen Mwen se yon pechè e mwen fè kèk move bagay nan lavi mwen. Mwen regrèt pou peche m 'yo, ak jodi a mwen chwazi yo vire soti nan peche m' yo. Pou Jezikri poutèt, tanpri, padonnen m 'nan peche m' yo. Mwen kwè ak tout nan kè m ke Jezi Kris te mouri pou mwen, yo te antere l, epi leve ankò. Mwen kwè Jezikri tankou Sovè mwen epi mwen chwazi pou suiv li kòm Seyè soti nan jou sa a pi devan. Seyè Jezi, Tanpri vini nan kè m 'ak sove nanm mwen ak chanje lavi mwen jodi a. Amèn.
 
Si ou jis fè konfyans Jezi Kris la kòm Sovè ou, epi ou lapriyè lapriyè sa a ak vle di li nan kè ou, mwen deklare ou ki baze sou Pawòl Bondye a, ou yo kounye a se sove soti nan lanfè, epi ou se sou wout ou nan syèl la. Byenveni nan fanmi Bondye a! Konpliman sou fè bagay ki pi enpòtan nan lavi epi ki resevwa Jezikri kòm Seyè ou ak Sovè. Pou plis enfòmasyon pou ede ou grandi nan lafwa nouvo ou nan Kris la, ale nan Levanjil Light Society.com epi li "Ki sa ki fè apre ou fin antre nan pòt la." Jezi Kris te di nan Jan 10: 9, "Mwen se pòt la: pa m 'si yon moun antre, li va sove, epi li pral antre nan, soti, epi jwenn patiraj."
 
Bondye renmen ou. Nou renmen ou. Se pou Bondye beni ou tou.