Choose another language.

De vrije staat van glorie (deel 54): betere dagen vooruit, deel 3
 
Tekst: Openbaring 22: 12-21
 
12 En zie, ik kom snel; en mijn beloning is bij mij, om elke man te geven zoals zijn werk zal zijn.
 
13 Ik ben Alpha en Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste.
 
14 Zalig zijn zij die zijn geboden doen, opdat zij recht hebben op de boom des levens en door de poorten de stad binnengaan.
 
15 Want zonder zijn honden, en tovenaars, en hoereerders, en moordenaars, en afgodendienaars, en al wie liefheeft en leugent.
 
16 Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om u deze dingen in de kerken te betuigen. Ik ben de wortel en het nageslacht van David, en de heldere en morgenster.
 
17 En de Geest en de bruid zeggen: Kom. En hij die hoort, zeg: komt. En laat hem die dorst heeft komen. En wie dat wil, laat hem het water des levens vrij nemen.
 
18 Want ik getuig tot een ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort. Als iemand hieraan toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek zijn geschreven:
 
19 En indien iemand afneemt van de woorden van het boek van deze profetie, God zal zijn deel wegnemen uit het boek des levens en uit de heilige stad, en uit de dingen die in dit boek zijn geschreven.
 
20 Die deze dingen getuigt, zegt: Ik zal haastiglijk komen. Amen. Maar toch, kom, Here Jezus.
 
21 De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen.

--- gebed ---
 
In onze laatste boodschap bleven we kijken naar de overtuigende uitnodiging van Jezus Christus om paren te 'KOMEN' met de belofte dat er betere dagen voor de deur staan. De heiligen van de tijd van Johannes hadden deze boodschap van hoop nodig; onze wereld van vandaag heeft deze boodschap van hoop nodig; en de wereld waarover geprofeteerd wordt in de Openbaring heeft deze boodschap van hoop beslist nodig. Naast de boodschap van hoop hebben we de uitnodiging om te "komen". De "Geest", dat is de Heilige Geest, zegt: "Kom." Maar Johannes schrijft dat de "bruid" ook zegt: "Kom."
 
De bruid is de kerk, het lichaam van Christus. We zouden niet gewoon de uitnodiging voor onszelf moeten ontvangen, maar we zouden het moeten doorgeven. De afgelopen jaren is er veel geschreven en gezegd over het soort boodschap dat de bruid, de kerk, naar de wereld stuurt. Wat zeggen we? Sommigen zeggen "kom" en "zaaien een zaadje" in deze bediening en u zult financieel welvarend zijn. Sommigen zeggen "kom" en stemmen voor deze politicus die we leuk vinden. Sommigen zeggen "kom" naar onze kerk en je zult gelukkig en comfortabel zijn.
 
Maar wanneer we zeggen: "Kom," moeten we hetzelfde bedoelen als wat de Geest betekent. Warren Wiersbe schrijft: "Gelovigen behoren verloren zondaars uit te nodigen Christus te vertrouwen en het water des levens VRIJ te drinken." Inderdaad, wanneer de kerk in verwachting leeft van de wederkomst van Christus, roept een dergelijke houding zowel bediening en evangelisatie als zuiverheid van hart op. om anderen te vertellen over de genade van God.Een echt begrip van BIble-profetie moet ons beiden motiveren om Gods Woord te gehoorzamen en Gods uitnodiging te delen met een verloren wereld. '
 
We zouden de uitnodiging van Jezus Christus en de Heilige Geest moeten doorgeven. En er zijn veel gelegenheden om dat te doen. De boodschap van de kerk aan degenen die betrokken zijn bij de seksuele intimidatieschandalen van het afgelopen jaar zou moeten zijn: "Kom, en laat Christus je wonden helen." "Kom, en laat Christus je wellustige hart veranderen." Aan degenen die getroffen zijn door de opioïde crisis, zeggen we: "Kom en laat Christus dat bolwerk in je leven doorbreken." Aan degenen die familieleden hebben verloren aan geweld en natuurrampen dit jaar, zeggen we: "Kom, en laat Christus je troosten in je wanhoop." Aan hen die hun baan, hun levensonderhoud, hun pensioen of wat hebben verloren, zeggen wij: "Kom, en laat Christus u een overvloediger leven schenken." Aan die wereldvermoeide, zondezieke zielen, zeggen we: "Kom, ontvang redding, een relatie met God, en een thuis in de hemel."
 
Kom, gij troosteloos, waar gij ook zijt,
Kom naar het verzoendeksel, kniel vurig neer.
Breng hier je gewonde harten, vertel hier je angst;
De aarde heeft geen verdriet dat de hemel niet kan genezen.
 
Zie hier het Brood des Levens, zie wateren die stromen
Voor de troon van God, zuiver van boven.
Kom naar het feest van de liefde; kom, ooit wetend
De aarde heeft geen verdriet, maar de hemel kan niet genezen.
 
Kerk, wilt u de uitnodiging vandaag uitbreiden? Zondaars, zal je vandaag de uitnodiging ontvangen? Christus zegt: "Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven ... Kom, en gij zult rust vinden voor uw zielen."
 
Sta mij toe u te laten zien hoe u rust in uw ziel kunt hebben door uw geloof en vertrouwen in Jezus Christus te plaatsen.

Eerst, accepteer het feit dat je een zondaar bent, en dat je Gods wet verbroken hebt. De Bijbel zegt in Romeinen 3:23: "Want allen hebben gezondigd en ontbreken van de heerlijkheid van God."

Ten tweede, accepteer het feit dat er een boete is voor de zonde. De Bijbel zegt in Romeinen 6:23: "Want het loon der zonde is de dood ..."

Ten derde, accepteer het feit dat u op de weg naar de hel bent. Jezus Christus zei in Mattheüs 10:28: "Wees niet bevreesd voor degenen die het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden. Maar vrees hem eerder, die beide ziel en lichaam in de hel kan vernietigen." Ook vermeldt de Bijbel in Openbaring 21: 8: "Maar de angstige en de ongelovigen en de gruwelen en de moordenaars en de hoereerders en tovenaars en afgodenaars en alle leugenaars zullen hun deel hebben in het meer, dat met vuur branden en Zwavel: wat is de tweede dood. '

Nu is dat slecht nieuws, maar hier is het goede nieuws. Jezus Christus zei in Johannes 3:16: "Want zo lief heeft God de wereld gegeven, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, dat wie in Hem gelooft, niet zal vergaan, maar eeuwig leven heeft." Geloof in je hart dat Jezus Christus voor je zonden is gestorven, begraven is en uit de doden door de kracht van God voor je opgestaan ​​heeft, zodat je eeuwig met Hem kan leven. Bid en vraag dat Hij vandaag in je hart komt, en dat wil Hij.

Romeinen 10: 9 en 13 zegt: "Als u met uw mond, de Heer Jezus, belijdt en in uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij gered worden. Want wie de naam van de Heer zal gered worden. '

Als u gelooft dat Jezus Christus aan het kruis voor uw zonden is gestorven, is begraven en uit de dood opgestaan, en u wilt Hem voor uw redding vertrouwen vandaag, bid alstublieft met mij dit eenvoudige gebed: Heilige Vader God, ik besef dat ik Ik ben een zondaar en dat heb ik wat slechte dingen gedaan in mijn leven. Het spijt me van mijn zonden, en vandaag kies ik om van mijn zonden af ​​te keren. Voorzeker, vergeef me, mijn zonden, van Jezus Christus. Ik geloof met mijn hele hart dat Jezus Christus voor mij stierf, begraven is en opstaan. Ik vertrouw op Jezus Christus als mijn Verlosser en ik kies hem als Heer te volgen vanaf deze dag naar voren. Heer Jezus, kom alsjeblieft in mijn hart en red mijn ziel en verander mijn leven vandaag. Amen.

Als je Jezus Christus zo vertrouwde als je Verlosser, en je hebt dat gebed gebeden en uit je hart bedacht, verklaar ik jou dat op basis van het Woord van God, je bent nu uit de hel gered, en je bent op weg naar de hemel. Welkom bij de familie van God! Gefeliciteerd met het belangrijkste ding in het leven en dat ontvangt Jezus Christus als uw Heer en Verlosser. Voor meer informatie om u te helpen groeien in uw nieuwsgierige geloof in Christus, ga naar Gospel Light Society.com en lees "Wat te doen nadat u door de deur komt." Jezus Christus zei in Johannes 10: 9, "Ik ben de deur: door mij, als iemand binnenkomt, zal hij gered worden, en zal binnen en buiten gaan en weiden vinden."
 
God houdt van je. Wij houden van jou. En mag God u zegenen.