Choose another language.

Eta a gratis nan lagè (Pati 54): pi bon jou pi devan, Pati 3
 
Tèks: Revelasyon 22: 12-21
 
12 Koulye a, m'ap vini. ak rekonpans mwen an se avè m ', bay chak moun dapre travay li yo pral.
 
13 Mwen se Alfa ak Omega, kòmansman ak nan fen, premye a ak dènye a.
 
14 Benediksyon pou moun ki fè sa Bondye mande yo, pou yo ka viv ak bèl pyebwa ki bay lavi a, pou yo ka antre nan pòtay lavil la.
 
15 Moun ki gen renmen nan kè yo, yo fè chen, yo trennen kadav yo, moun k'ap maltrete yo, moun k'ap kritike yo, moun k'ap sèvi zidòl yo, moun ki renmen lajan, k'ap bay manti.
 
16 Mwen te voye zanj mwen an temwaye bagay sa yo nan legliz yo. Mwen se rasin lan ak pitit pitit David la, ak zetwal nan klere ak maten.
 
17 Lespri Bondye a ansanm ak lamarye a di: Vini non. Epi se pou tout moun ki tande di: Vini non! Se pou moun ki se swaf vini. Epi nenpòt moun ki vle, se pou l pran dlo lavi a lib.
 
18 Mwen bay temwayaj pou tout moun ki tande pawòl ki nan bouch pwofèt yo nan liv sa a: Si yon moun ajoute bagay sa yo, Bondye va ajoute moun sa yo ki ekri nan liv sa a:
 
19 Men, si yon moun wete anyen nan pawòl ki nan liv pwofèt yo, Bondye va wete kadav li nan liv ki gen non moun ki gen lavi a, ansanm ak tout lavil Bondye a, ak nan sa ki ekri nan liv sa a.
 
20 Moun ki teste bagay sa yo di konsa: Se vre wi. Amèn. Menm si sa, vini, Seyè Jezi.
 
21 Se pou benediksyon Jezikri, Seyè nou an, toujou la avèk nou tout. Amèn.

--- PRAYER ---
 
Eta a gratis nan lagè (Pati 54): pi bon jou pi devan, Pati 3
 
Nan dènye mesaj nou an, nou kontinye gade envitasyon an konvenkan nan Jezi Kris la nan 'COME' marye ak pwomès la ki pi bon jou yo devan yo. Sen yo nan jou Jan an bezwen mesaj sa a nan espwa; mond nou an jodi a bezwen mesaj sa a nan espwa; ak mond lan ki se pwofèt sou nan Revelasyon an pral definitivman bezwen mesaj sa a nan espwa. Ansanm ak mesaj la nan espwa nou gen envitasyon an nan "Vini non." "Lespri a," se Sentespri a, di, "Vini." Men, Jan ekri ke "lamarye a" tou di, "Vini non."
 
Lamarye a se Legliz la, kò Kris la. Nou pa dwe senpleman resevwa envitasyon an pou tèt nou, men nou dwe pase l sou. Nan dènye ane yo, anpil te ekri ak di sou kalite mesaj Bride a, Legliz la, ap voye nan mond lan. Ki sa nou di? Gen kèk ki di "vini" ak "plante yon pitit pitit" nan ministè sa a epi ou pral finansyèman gremesi. Gen kèk ki di "vini" epi vote pou politisyen sa nou renmen. Gen kèk ki di "vini" nan legliz nou an epi ou pral gen kè kontan ak konfòtab.
 
Men, lè nou di, "vini," nou dwe vle di menm bagay Lespri a vle di. Warren Wiersbe ekri, "Kwayan dwe envite moun ki pèdi pèdi yo pou yo mete konfyans nan Kris la epi pou yo bwè dlo lavi a FREELY. An reyalite, lè legliz la ap viv nan esperans retou Kris la, atitid sa a pwovoke ministè ak evanjelizasyon kòm byen ke pite nan kè. pou nou di lòt moun nan favè Bondye a ... Yon konpreyansyon vre nan bwochi pwofèt yo ta dwe tou de motive nou obeyi Pawòl Bondye a ak pataje envitasyon Bondye a ak yon mond pèdi. "
 
Nou dwe pase ansanm envitasyon an nan Jezi Kris la ak Sentespri a. E gen anpil okazyon pou fè sèlman sa. Pawòl legliz la bay moun ki te kenbe nan eskandal seksyèl yo seksyèl nan ane ki sot pase a ta dwe, "Vini non, epi kite Kris la geri blesi ou." "Vini non, epi kite Kris la transfòme kè lustful ou." Pou moun ki afekte pa kriz la opyoyid, nou di, "Vini non, se pou Kris la kraze fò sa a nan lavi ou." Pou moun ki pèdi manm fanmi yo nan vyolans ak dezas natirèl ane sa a, nou di, "Vini non, epi kite Kris la konsole ou nan dezespwa ou." Pou moun ki pèdi travay yo, mwayen poul viv yo, pansyon yo, oswa sa ki genyen ou, nou di, "Vini non, epi kite Kris la ba ou yon lavi plis abondan." Pou moun ki sou latè-bouke, nanm peche-malad, nou di, "Vini, resevwa delivre, yon relasyon ak Bondye, ak yon kay nan syèl la."
 
Vini non, nou disparèt, tout kote ou pèdi,
Vini nan chèz la gen kè sansib, fervently tonbe ajenou.
Isit la pote kè ou blese, isit la di lapenn ou;
Latè pa gen lapenn ke syèl la pa ka geri.
 
Isit la wè Pen nan lavi, wè dlo ap koule tankou dlo
Soti nan twòn Bondye a, pi soti nan pi wo a.
Vini non nan fèt la nan renmen; vini, tout tan tout tan konnen
Latè pa gen lapenn men syèl la pa ka geri.
 
Legliz, èske ou pwolonje envitasyon an jodi a? Sinif, ou pral resevwa envitasyon an jodi a? Kris la di, "Vini jwenn mwen, nou tout ki travay e ki chaje lou, e m ap ban nou repo ... Vin, epi n ap jwenn repo pou nanm nou."
 
Pèmèt mwen montre ou ki jan ou ka gen rès nan nanm ou pa mete lafwa ou ak konfyans nan Jezi Kris la.

Premye, aksepte lefèt ke ou se yon pechè, e ke ou te kraze lwa Bondye a. Bib la di nan Women 3:23: "Paske, tout moun peche e yo pa wè glwa Bondye."

Dezyèmman, aksepte lefèt ke gen yon penalite pou peche. Bib la di nan Women 6:23: "Pou salè peche se lanmò ..."

Twazyèmman, aksepte lefèt ke ou se sou wout la nan lanfè. Jezi Kris te di nan Matye 10:28: "Pa pè moun ki touye kò a, men yo pa kapab touye nanm nan, men pito gen krentif pou moun ki kapab detwi tou de nanm ak kò nan lanfè." Epitou, Bib la di nan Revelasyon 21: 8: "Men, moun ki pè ak enkwayan, ak abominab, ak ansasen, moun k ap fè maji, maji, idolat, ak tout moun ap bay pati nan lak la ki boule nan dife soufrans: ki se dezyèm lanmò a. "

Koulye a, se sa ki move nouvèl, men isit la nan bon nouvèl la. Jezi Kris te di nan Jan 3:16: "Paske Bondye sitèlman renmen mond lan, li bay sèl Pitit li a, pou nenpòt moun ki kwè nan li pa dwe peri, men gen lavi etènèl." Jis kwè nan kè ou ke Jezi Kris te mouri pou peche ou yo, yo antere l ', li leve soti vivan nan lanmò a pa pouvwa Bondye a pou ou pou w ka viv etènèlman avè l'. Priye epi mande l 'antre nan kè ou jodi a, epi li pral.

Ròm 10: 9 & 13 di, "Si ou konfese nan bouch ou Senyè Jezi, epi ou kwè nan kè ou ke Bondye te fè l 'leve soti vivan nan lanmò, ou va sove ... Pou nenpòt moun ki rele non an nan Seyè a va sove. "

Si ou kwè ke Jezikri te mouri sou kwa a pou peche ou yo, yo antere l ', li leve soti vivan nan lanmò, epi ou vle mete konfyans li pou Salvation ou jodi a, tanpri lapriyè avèk mwen lapriyè senp sa a: Bondye Papa Bondye, mwen reyalize ke mwen Mwen se yon pechè e mwen fè kèk move bagay nan lavi mwen. Mwen regrèt pou peche m 'yo, ak jodi a mwen chwazi yo vire soti nan peche m' yo. Pou Jezikri poutèt, tanpri, padonnen m 'nan peche m' yo. Mwen kwè ak tout nan kè m ke Jezi Kris te mouri pou mwen, yo te antere l, epi leve ankò. Mwen kwè Jezikri tankou Sovè mwen epi mwen chwazi pou suiv li kòm Seyè soti nan jou sa a pi devan. Seyè Jezi, Tanpri vini nan kè m 'ak sove nanm mwen ak chanje lavi mwen jodi a. Amèn.

Si ou jis fè konfyans Jezi Kris la kòm Sovè ou, epi ou lapriyè lapriyè sa a ak vle di li nan kè ou, mwen deklare ou ki baze sou Pawòl Bondye a, ou yo kounye a se sove soti nan lanfè, epi ou se sou wout ou nan syèl la. Byenveni nan fanmi Bondye a! Konpliman sou fè bagay ki pi enpòtan nan lavi epi ki resevwa Jezikri kòm Seyè ou ak Sovè. Pou plis enfòmasyon pou ede ou grandi nan lafwa nouvo ou nan Kris la, ale nan Levanjil Light Society.com epi li "Ki sa ki fè apre ou fin antre nan pòt la." Jezi Kris te di nan Jan 10: 9, "Mwen se pòt la: pa m 'si yon moun antre, li va sove, epi li pral antre nan, soti, epi jwenn patiraj."
 
Bondye renmen ou. Nou renmen ou. Se pou Bondye beni ou tou.