Choose another language. 

Имавме Среќен Божиќ
И сега ние ги пречекаат Новата Година
Ние ќе маршира во оваа Нова Година благословен
Подгответе се да се борат и да се истрае.

Да, згрешив и направија грешки
И така имате
Но Бог ни простил и изми ни чисти
А ние сите сосема нов направија

Јас сум среќен за оваа Нова Година
Но ќе бидам уште посреќен
Кога Исус Христос се враќа на Земјата
Според Неговата волја.

Исус умре за мене, мојот пријател
А Исус умре за тебе
Тој ме спаси од јами на пеколот
И Тој може да ве спаси многу.

рефрен:
Ајде сите досегашни проблеми да се заборави
Но, се сеќавам, така драги пријатели
Ајде да го фалат и се заблагодарам на нашиот Бог засекогаш
И да се радуваат во оваа Нова Година!

Imavme Sreḱen Božiḱ
I sega nie gi prečekaat Novata Godina
Nie ḱe maršira vo ovaa Nova Godina blagosloven
Podgotvete se da se borat i da se istrae .

Da , zgrešiv i napraviJa greški
I taka imate
No Bog ni prostil i izmi ni čisti
A nie site sosema nov napraviJa

Jas sum sreḱen za ovaa Nova Godina
No ḱe bidam ušte posreḱen
Koga Isus Hristos se vraḱa na ZemJata
Spored Negovata volJa .

Isus umre za mene, moJot priJatel
A Isus umre za tebe
ToJ me spasi od Jami na pekolot
I ToJ može da ve spasi mnogu .

refren:
AJde site dosegašni problemi da se zaboravi
No, se seḱavam , taka dragi priJateli
AJde da go falat i se zablagodaram na našiot Bog zasekogaš
I da se raduvaat vo ovaa Nova Godina!