Choose another language. 


Mị̀mī pī h̄ım̀ doy mị̀ t̂xng khuṇ h̄ım̀


2 kho rin ṭh̒ 5:17 Kl̀āw ẁā" h̄etu c̄hanận t̄ĥā p̄hū̂ dı xyū̀ nı phra khris̄t̒ p̄hū̂ nận pĕn s̄ìng mī chīwit h̄ım̀ : S̄ìng kèā «k̆ l̀wng pị dūt̄heid klāy pĕn s̄ìng h̄ım̀ . "

Thuk khrậng thī̀ m̂wn pī h̄ım̀ pị rxb «khn reìm khid keī̀yw kạb s̄ìng thī̀ phwk k̄heā s̄āmārt̄h pelī̀yn nı chīwit k̄hxng phwk k̄heā bāng khn bxk ẁā phwk k̄heā kảlạng ca s̄ūỵ s̄eīy n̂ảh̄nạk læa reìm t̂n kār rạbprathān xāh̄ār pheụ̄̀x s̄uk̄hp̣hāph bāng khn bxk ẁā phwk k̄heā ca klạb pị thī̀ withyālạy h̄rụ̄x dị̂ rạb cāk h̄nī̂ bāng khn bxk ẁā phwk k̄heā kảlạng ca k̄heīyn h̄nạngs̄ụ̄x h̄rụ̄x reìm t̂n ṭhurkic k̄hxng tạw xeng læa khn xụ̄̀n «dị̂ rạb kār mùng mạ̀n thī̀ ca cạd h̄rụ̄x chı̂ welā xyū̀ kạb khrxbkhrạw læa pheụ̄̀xn «

cud reìm t̂n k̄hxng pī h̄ım̀ ỳxm pĕn xokās̄ thī̀ dī thī̀ ca thảh̄ı̂ keid kār pelī̀ynpælng nı chīwit k̄hxng khuṇ p̄hm cheụ̄̀x ẁā phracêā ca ch̀wy h̄ı̂ reā kherụ̄̀xngh̄māy welā dạng kl̀āw pĕn wiṭhī thī̀ reā ca h̄yud mxng ŷxn klạb pị nı chīwit k̄hxng reā læa rabu s̄ìng thī̀ reā s̄āmārt̄h pelī̀ynpælng nı xnākht tæ̀ h̄lāy khn mùng nên kār pelī̀ynpælng pheīyng p̣hāynxk - kār pelī̀ynpælng thī̀ ca prạbprung wiṭhī kār thī̀ phwk k̄heā mxng nı kār prạbprung mātrṭ̄hān kār khrxng chīph h̄rụ̄x prạbprung wiṭhī kār xụ̄̀n «h̄ĕn phwk k̄heā p̄hm cheụ̄̀x ẁā kār pelī̀ynpælng thī̀ dī thī̀s̄ud thī̀ khuṇ s̄āmārt̄h thảh̄ı̂ kār pelī̀ynpælng cāk p̣hāynı s̄ū̀ p̣hāynxk - kār pelī̀ynpælng k̄hxng h̄ạwcı cit wiỵỵāṇ læa citcı nı khả xụ̄̀n «kār pelī̀ynpælng thī̀ nả keī̀yw kạb h̄ım̀ thī̀ khuṇ s̄ảh̄rạb pī h̄ım̀ pherāa thī̀ nạ̀n mị̀ s̄āmārt̄h xỳāng thæ̂cring ca pĕn pī h̄ım̀ s̄ảh̄rạb khuṇ t̄ĥā mị̀mī khuṇ h̄ım̀ s̄ảh̄rạb pī h̄ım̀

dạngnận wạn nī̂ p̄hm t̂xngkār thī̀ ca r̀wm kạb khuṇ cāk phra wcna k̄hxng phracêā wiṭhī kār thī̀ khuṇ s̄āmārt̄h klāy pĕn h̄ım̀ thī̀ khuṇ nı k̄hṇa thī̀ reā mùng h̄n̂ā k̄hêā s̄ū̀ pī h̄ım̀ nı prakār thī̀ s̄xng kho rin ṭh̒ bth thī̀ 5, phxl k̄heīyn t̄hụng ṣ̄rạthṭhā kho rin ṭheīy keī̀yw kạb p̄hlk ra thb k̄hxng kār tāy k̄hxng phra yesū khris̄t̒ k̄heā nên ẁā phra khris̄t̒ s̄eīy chīwit s̄ảh̄rạb" thuk khn" pheụ̄̀x h̄ı̂ thuk khn s̄āmārt̄h mī chīwit h̄ım̀ nı phra yesū khris̄t̒ pherāa kār tāy k̄hxng phra khris̄t̒ rxd mị̀ dị̂ cảkạd xyū̀ kạb chāw yiw tæ̀ k̆ peid h̄ı̂ thuk khn nī̂ pĕn k̄h̀āw thī̀ dī s̄ảh̄rạb reā nı wạn nī̂ pherāa mạn ch̀wy h̄ı̂ reā rū̂ ẁā thuk khn s̄āmārt̄h mī kār pelī̀ynpælng thī̀ dī nı chīwit k̄hxng phwk k̄heā p̄h̀ān xảnāc k̄hxng phra kittikhuṇ k̄hxng phra yesū khris̄t̒

h̄lāy khn dị̂ phb chīwit h̄ım̀ nı phra khris̄t̒ bāng khn thī̀ mīchụ̄̀xs̄eīyng thī̀ khuṇ khey dị̂yin chèn nạk r̂xng Carrie Underwood, sū pexr̒ bo wl̒ chna futbxl khôch tho nī̀ dạn cī p̄hū̂ lèn xĕn bī xe khe win dū rænt̒ , nạk k̄heīyn læa nạk wicārṇ̒ k̄h̀āw kheir̒s̄ the phlạng nạk s̄ædng bæ lr̒ xạndexr̒ wū̂ d, nạkkīḷā xolimpik be rdī̂ xe l li s̄ạn chna leiṣ̄ h̄erīyỵ thxng xolimpik Sanya ri chār̒d rx s̄s̄̒ læa phī cī xe kxl̒f chæmp̒ thạwr̒ webb̒ simp̒ s̄ạn dị̂ kl̀āw ẁā thuk khn thī̀ thả tæk t̀āng thī̀ yìng h̄ıỵ̀ thī̀s̄ud nı chīwit k̄hxng phwk k̄heā khụ̄x phra yesū khris̄t̒

bæ lr̒ xạndexr̒ wū̂ d kl̀āw ẁā" p̄hm pĕn khris̄teīyn p̄hm cheụ̄̀x ẁā phracêā mī p̄hæn p̄hm cheụ̄̀x ẁā k̄heā ca mị̀ pl̀xy h̄ı̂ reā k̄hæwn nı ṭ̄hāna thī̀ pĕn khn thī̀ p̄hm mị̀ dị̂ mī khả txb thậngh̄md khwām s̄āmārt̄h nı kār peid reụ̄̀xng pị ngān phlạngngān thī̀ s̄ūng k̄hụ̂n s̄ảh̄rạb c̄hạn. "

Tho nī̀ dạn cī kl̀āw ẁā" khuṇ yạng mị̀ khey pị dị̂ thuk thī̀ nı kār lèn kīḷā h̄rụ̄x nı chīwit cnkẁā khuṇ ca klāy pĕn khwām cheụ̄̀x mạ̀n k̄hxng cring k̄hxng k̄h̀āw pras̄eriṭ̄h k̄hxng phra yesū khris̄t̒ khuṇ xāc ca klāy pĕn nạkkīḷā xāchīph h̄rụ̄x mī chụ̄̀xs̄eīyng læa rt̄hynt̒ thī̀ dī læa b̂ān thī̀ dī læa ngein pĕn cảnwn māk tæ̀ s̄ìng thī̀ khuṇ ca phb khụ̄x ẁā thuk s̄ìng thī̀ xxk pị s̄wy dị̂ xỳāng rwdrĕw khuṇ t̂xng k̄hêācı ẁā phra khris̄t̒ thrng s̄înphrachnm̒ pheụ̄̀x bāp k̄hxng reā læa thī̀ k̄heā s̄eīy chīwit mị̀ pheīyng tæ̀ ca pĕn p̄hū̂ ch̀wy h̄ı̂ rxd k̄hxng reā tæ̀ pheụ̄̀x h̄ı̂ k̄heā s̄āmārt̄h pĕn ṣ̄ūny̒klāng k̄hxng chīwit k̄hxng reā. "

Kheir̒s̄ the xảnāc kl̀āw ẁā"p̄hm mị̀ dị̂ cring«rū̂s̄ụk h̄emụ̄xn c̄hạn mī khwām kl̂ā h̄āỵ dı «meụ̄̀x c̄hạn klāy pĕn khris̄teīyn; c̄hạn pheīyng khæ̀ h̄ı̂ nı p̄hm mị̀ kl̂ā h̄āỵ. C̄hạn mị̀ dị̂ mī thāng leụ̄xk dı c̄hạn yạng khng phyāyām thī̀ ca mị̀ cheụ̄̀x tæ̀ p̄hm k̆ mị̀ s̄āmārt̄h h̄līk leī̀yng kār yxmrạb phra khris̄t̒ . "

Lèn xĕn bī xe khe win dū rænt̒ kl̀āw ẁā" p̄hm cheụ̄̀x ẁā khwām rạk k̄hxng phracêā s̄ảh̄rạb c̄hạn tāy kār s̄eīys̄la k̄hxng phra yesū s̄ảh̄rạb khwām p̄hid k̄hxng c̄hạn læa phrakhuṇ k̄hxng phraxngkh̒ mị̀chı̀ p̄hl ngān thī̀ dī k̄hxng c̄hạn pĕn s̄ìng thī̀ ch̀wy c̄hạn thī̀ t̄h̀xm c̄hạn læa thảh̄ı̂ c̄hạn nmạs̄kār phraxngkh̒ p̄hm yạng cheụ̄̀x ẁā s̄wrrkh̒ pĕn thī̀ s̄ngwn wị̂ s̄ảh̄rạb c̄hạn læa thī̀ dī thī̀s̄ud khụ̄x yạng mā mị̀ t̄hụng c̄hạn dị̂ pheìm rxy s̄ạk ng̀āy bn k̄ĥx mụ̄x k̄hxng c̄hạn thī̀ bxk ẁā chīwit ni rạn dr̒ phracêā kl̀āw ẁā khả nạ̀n khụ̄x s̄ìng thī̀ reā thuk khn mùng h̄n̂ā pị yạng læa p̄hm xyāk ca reìm t̂n chīwit d̂wy mum mxng thī̀ ni rạn dr̒ ẁā nı thuk xỳāng thī̀ c̄hạn thả txn nī̂ "

nạk r̂xng thī̀ dị̂ rạb rāngwạl kæ rm mī̀ khær̒ rī̀ xạndexr̒ wū̂ kl̀āw ẁā" phelng k̄hxng c̄hạn bāng khrậng mī khwām s̄ảkhạỵ kạb phracêā phra yesū læa ṣ̄rạthṭhā thuk wạn phuṭh s̄āmī k̄hxng c̄hạn læa c̄hạn mī kār ṣ̄ụks̄ʹā klùm kạb pheụ̄̀xn k̄hxng reā c̄hạn k̄hêā r̀wm kh ri s̄t cạkr reā phyāyām thī̀ ca xuthiṣ̄ welā nı txn chêā thī̀ ca bxk ẁā kār s̄wd mnt̒ . "

H̄erīyỵ thxng xolimpik Sanya ri chār̒d rx s̄s̄̒ kl̀āw ẁā"mī bth thī̀ mī khwām h̄māy h̄lāy xỳāng nı phra khạmp̣hīr̒ mī tæ̀ h̄nụ̀ng thī̀ p̄hm phūd kạb tạw xeng māk thī̀s̄ud mạk ca pĕn'c̄hạn s̄āmārt̄h thả thuk s̄ìng p̄h̀ān thāng phra khris̄t̒ p̄hū̂thrng s̄erim kảlạng c̄hạn! ' Nạ̀n pĕn thī̀ chụ̄̀n chxb k̄hxng c̄hạn pherāa nı kār tidtām c̄hạn mạk ca phyāyām thī̀ ca thả nı s̄ìng thī̀ dị̂ rạb kārk ra thả mị̀kh̀xy k̀xn c̄hạn rū̂ ẁā mạn pĕn pheīyng phracêā thèānận thī̀ thảh̄ı̂ p̄hm mī khwām k̄hæ̆ngræng thī̀ ca brrlu s̄ìng h̄el̀ā nī̂ . "

Reā s̄āmārt̄h pị kạb tạwxỳāng pheìmteim tæ̀ p̄hm xyāk h̄ı̂ khuṇ rū̂ ẁā khuṇ s̄āmārt̄h k̄hêā r̀wm chxb k̄hxng h̄el̀ā nī̂ læa khn xụ̄̀n «xīk mākmāy doy kār xnuỵāt h̄ı̂ phra yesū khris̄t̒ thī̀ ca thảh̄ı̂ khuṇ pĕn khn h̄ım̀ s̄ảh̄rạb pī h̄ım̀ læa kār chı̂ chīwit k̄hxng khuṇ kein wiṭhī kār pelī̀ynpælng dạng kl̀āw s̄āmārt̄h mā keī̀yw kạb?

1. Khrậng ræk k̄hxng thậngh̄md thī̀ ca mī h̄ım̀ thī̀ khuṇ s̄ảh̄rạb pī h̄ım̀ khuṇ ca t̂xng" nı phra khris̄t̒ . " K̄ĥx 17 reìm t̂n d̂wy" dạngnận t̄ĥā p̄hū̂ dı xyū̀ nı phra khris̄t̒ ... " P̣hās̄ʹā krīk khả ẁā"nı kār" h̄māykhwām ẁā ca xyū̀ nı' tảh̄æǹng t̄hāwr' h̄rụ̄x' xāṣ̄ạy xyū̀ p̣hāynı k̄hxbk̄het chud' mạn h̄māykhwām ẁā xarị thī̀ ca xyū̀ nı phra yesū khris̄t̒ xyū̀ nı phra khris̄t̒ h̄māy t̄hụng kār yụ̄n k̄hxng p̄hū̂ cheụ̄̀x h̄lạngcāk thī̀ k̄heā h̄rụ̄x ṭhex dị̂ rạb kār yxmrạb phra yesū khris̄t̒ pĕn p̄hū̂ ch̀wy h̄ı̂ rxd k̄hxng phwk k̄heā t̄ĥā khuṇ xyū̀ nı phra, khuṇ mị̀ s̄āmārt̄h mī chīwit h̄ım̀ h̄rụ̄x khwām khid h̄ım̀

khả ẁā' nı phra khris̄t̒ ' h̄rụ̄x' nı phraxngkh̒ ' t̄hūk nả mā chı̂ h̄lāy khrậng nı phạnṭh s̄ạỵỵā h̄ım̀ thī̀ ca xṭhibāy tảh̄æǹng læa prayochn̒ thī̀ cheụ̄̀x dị̂ cæ̂ng h̄ı̂ thrāb l̀wngh̄n̂ā xe fesạs̄ 1: 7 Klxn nī̂ bxk reā ẁā' nı phraxngkh̒ thī̀ reā dị̂ rạb kār t̄hị̀ doy phra loh̄it k̄hxng k̄heā xp̣hạy bāp tām khwām mạ̀ngkhạ̀ng k̄hxng phrakhuṇ k̄hxng phraxngkh̒ ... "Reā h̄ĕn thī̀ nī̀ ẁā t̄ĥā khuṇ xyū̀ nı phra bāp k̄hxng khuṇ ca t̄hūk l̂āng p̣hāy tı̂ leụ̄xd k̄hxng lūk kæa cāk kār tāy k̄hxng phra khris̄t̒ læa pherāa phrakhuṇ k̄hxng phracêā khuṇ ca læk h̄rụ̄x s̄̀ng mā cāk bāp læa kār lngthos̄ʹ k̄hxng bāp sụ̀ng pĕn nrk

prakār thī̀ s̄xng s̄ạngket xe fesạs̄ 1: 3 Klxn nī̂ rabu ẁā phracêā" thrng xảnwy phraphr reā d̂wy phr cit wiỵỵāṇ nı s̄wrrkh s̄t̄hān nı phra khris̄t̒ ... " T̄ĥā khuṇ xyū̀ nı phra khris̄t̒ khuṇ mī phr cit wiỵỵāṇ thī̀ khuṇ ca mị̀ pĕn xỳāng xụ̄̀n dị̂ kruṇā cæ̂ng h̄ı̂ thrāb thī̀ nī̀ ẁā nī̂ mị̀ dị̂ phūd khuy keī̀yw kạb phr wạs̄du xyū̀ nı phra khris̄t̒ mị̀ dị̂ h̄māykhwām ẁā khuṇ ca mī b̂ān h̄lạng h̄ıỵ̀ h̄rụ̄x rt̄h rākhā phæng «tæ̀ khuṇ ca t̂xng phr cit wiỵỵāṇ chèn khwām s̄ngb s̄uk̄h thī̀ p̄h̀ān khwām k̄hêācı thuk xỳāng mī khwām s̄uk̄h mị̀ s̄āmārt̄h brryāy khwām cheụ̄̀x mạ̀n nı th̀āmklāng phāyu k̄hxng chīwit læa khwām h̄wạng k̄hxng s̄wrrkh̒ nı th̀āmklāng khwām s̄în h̄wạng mæ thṭhi w ḥe nrī̀ kl̀āw ẁā" phr cit wiỵỵāṇ læa s̄wrrkh̒ pĕn phr thī̀ dī thī̀s̄ud; thī̀ reā mị̀ s̄āmārt̄h thī̀ ca mī khwām s̄uk̄h".

Txn nī̂ s̄ạngket h̄ĕn kho lo s̄ī 2:10"Læa cêā ca s̄er̆c s̄mbūrṇ̒ nı tạw k̄heā sụ̀ng pĕn h̄ạwh̄n̂ā k̄hxng thuk xāṇāk̄het læa xảnāc. " Mạn h̄māykhwām ẁā xarị thī̀ ca s̄er̆c s̄mbūrṇ̒ " nı phra khris̄t̒" ? P̣hās̄ʹā krīk khả ẁā" s̄mbūrṇ̒ " h̄māy t̄hụng' cathả tĕm rūp bæb' h̄rụ̄x' teim' nı khả xụ̄̀n «t̄ĥā khuṇ xyū̀ nı phra khris̄t̒ khuṇ mī thuk xỳāng thī̀ khuṇ cảpĕn t̂xng dảnein chīwit khris̄teīyn khuṇ mī thuk xỳāng thī̀ khuṇ cảpĕn t̂xng dị̂ rạb kār phicārṇā khwām chxbṭhrrm nı s̄āytā k̄hxng phracêā khuṇ mī thuk xỳāng thī̀ khuṇ t̂xngkār thī̀ ca p̄h̀ān cāk chīwit bn lok nī̂ thī̀ ca mī chīwit t̀x pị nı s̄wrrkh̒

dạngnận reā ca h̄ĕn ẁā pĕn" nı phra khris̄t̒" h̄māykhwām ẁā thuk bāp k̄hxng reā ca t̄hūk l̂āng p̣hāy tı̂ leụ̄xd læa reā ca t̄hūk s̄̀ng cāk xảnāc k̄hxng bāp læa kār lngthos̄ʹ k̄hxng bāp xyū̀ nı phra khris̄t̒ h̄māykhwām ẁā reā dị̂ rạb phr pherāa cit wiỵỵāṇ k̄hxng phra yesū khris̄t̒ ; læa xyū̀ nı phra khris̄t̒ h̄māykhwām ẁā reā ca mị̀ dị̂ k̄hād xarị thī̀ keī̀yw kạb khwām rxd læa chīwit k̄hxng reā

pĕn" nı phra khris̄t̒" pĕn k̄hận txn ræk thī̀ ca mī h̄ım̀ thī̀ khuṇ s̄ảh̄rạb pī h̄ım̀

2. Mī h̄ım̀ thī̀ khuṇ s̄ảh̄rạb pī h̄ım̀ khuṇ t̂xng rū̂ ẁā khuṇ pĕn" s̄ìng mī chīwit h̄ım̀ . " S̄xng kho rin ṭh̒ 5:17 Kl̀āw ẁā" h̄etu c̄hanận t̄ĥā p̄hū̂ dı xyū̀ nı phra khris̄t̒ p̄hū̂ nận pĕn s̄ìng mī chīwit h̄ım̀ ... " Mī h̄lāy kh ri s̄t chn thī̀ xāṣ̄ạy xyū̀ xnāt̄h h̄mạn læa ph̀āy phæ̂ chīwit pheīyng pherāa phwk k̄heā mị̀ dị̂ trah̄nạk t̄hụng læa yxmrạb khwām cring thī̀ ẁā tậngtæ̀ phwk k̄heā xyū̀ nı phra khris̄t̒ phwk k̄heā pĕn s̄ìng mī chīwit h̄ım̀ læa mạn pĕn welā s̄ảh̄rạb phwk k̄heā thī̀ ca nả pị thī̀ wiṭhī kār deim læa kār chı̂ chīwit reìm t̂n tām thī̀ phwk k̄heā yụ̄n xyū̀ pĕn lūk k̄hxng phracêā

lxng cintnākār t̄hụng chāy h̄nùm khn h̄nụ̀ng thī̀ pĕn dĕk thī̀ t̄hūk thxdthîng mị̀ reīybr̂xy mị̀ s̄axād læa mị̀ dī k̄heā dein t̄hnn k̄hxthān s̄ảh̄rạb h̄erīyỵ pheīyng pheụ̄̀x h̄ı̂ dị̂ kạd kin thuk wạn xyū̀ mā wạn h̄nụ̀ng mī chāy khn h̄nụ̀ng mā h̄ā k̄heā nı k̄hṇa thī̀ k̄heā kảlạng nạ̀ng xyū̀ bn mum t̄hnn k̄hxthān p̄hū̂chāy khn nī̂ bxk k̄heā ẁā k̄heā pĕn cring lūkchāy k̄hxng cêāk̄hxng ṭhurkic thī̀ r̀ảrwy læa ẁā ph̀x k̄hxng k̄heā t̂xngkār h̄ı̂ k̄heā klạb mā b̂ān dị̂ rạb chīwit k̄hxng k̄heā nı kār tidtām læa dị̂ rạb kār ṣ̄ụks̄ʹā k̄heā bxk ẁā chāy h̄nùm khn h̄nụ̀ng thī̀ mī mākmāy h̄̂xng phạk s̄ảh̄rạb k̄heā thī̀ khvh̄ās̄n̒ k̄hxng ph̀x k̄hxng k̄heā læa thuk xỳāng thī̀ k̄heā t̂xngkār - xāh̄ār kherụ̄̀xng nùngh̄̀m læa kh̀ā chı̂ c̀āy - ca dị̂ rạb kār dūlæ cāk cud nận txn nī̂ khid ẁā chāy h̄nùm khn h̄nụ̀ng thī̀ yākcn pt̩is̄eṭh thī̀ ca rạb ph̀x k̄hxng k̄heā k̄hụ̂n xyū̀ kạb chnid k̄hxng k̄ĥx s̄enx thī̀ læa tạds̄incı thī̀ ca yạng khng pĕn k̄hxthān crcạd

næ̀nxn ẁā pĕn reụ̄̀xng ǹā k̄hạn tæ̀ nạ̀n khụ̄x s̄ìng thī̀ khris̄teīyn cảnwn māk thả nı tæ̀la wạn læa thuk phwk k̄heā mị̀ dị̂ xāṣ̄ạy xyū̀ tām s̄t̄hāna k̄hxng phwk k̄heā pĕn s̄āwk k̄hxng phra yesū khris̄t̒ nīl tạn de xr̒ s̄ạn k̄heīyn wị̂ nı h̄nạngs̄ụ̄x k̄hxng k̄heā Breaker thās̄ ẁā sātān"s̄āmārt̄h p̂xngkạn pras̄ithṭhip̄hl k̄hxng khris̄teīyn t̄ĥā k̄heā s̄āmārt̄h h̄lxklwng h̄ı̂ khuṇ cheụ̄̀x ẁā khuṇ ca mị̀mī xarị tæ̀ p̄hlitp̣hạṇṯh̒ thī̀ p̄h̀ān mā k̄hxng khuṇ - reụ̄̀xng bāp næwnôm thī̀ ca l̂m h̄elw læa khwbkhum doy nis̄ạy k̄hxng khuṇ. " K̄heā k̆ ca phūd ẁā" sātān mị̀ s̄āmārt̄h thả xarị keī̀yw kạb tảh̄æǹng k̄hxng khuṇ nı phra khris̄t̒ tæ̀ t̄ĥā k̄heā s̄āmārt̄h h̄lxklwng h̄ı̂ khuṇ cheụ̄̀x nı s̄ìng thī̀ phra khạmp̣hīr̒ kl̀āw ẁā mị̀ pĕn khwām cring khuṇ ca mī chīwit rāwkạb ẁā mạn mị̀ pĕn khwām cring. "

H̄āk khuṇ mị̀ dị̂ trah̄nạk t̄hụng læa yxmrạb khwām cring thī̀ ẁā khuṇ ca pĕn s̄ìng mī chīwit h̄ım̀ nı phra khris̄t̒ læ̂w khuṇ ca mị̀ xyū̀ nı ṭ̄hāna phra khris̄t̒ wị̂ s̄ảh̄rạb khuṇ thī̀ ca mī chīwit xyū̀ khuṇ ca mị̀ t̂xng mī pras̄ithṭhip̣hāph chīwit chạychna thī̀ khuṇ s̄āmārt̄h mī k̄hxng khuṇ" pī h̄ım̀ " ca pĕn chèn deīyw kạb khuṇ" pī kèā. " Mị̀ ẁā mī khwām h̄wạng læa mxng lok nı ngæ̀ khuṇ rū̂s̄ụk keī̀yw kạb pī h̄ım̀ læa mị̀ ẁā thèā h̄ịr̀ thī̀ khuṇ kảh̄nd pheụ̄̀x h̄ı̂ pī h̄ım̀ thī̀ tæk t̀āng kạn, mār ca teụ̄xn khuṇ k̄hxng thuk khwām l̂m h̄elw thī̀ khuṇ mī nı pī thī̀ p̄h̀ān mā læa pī k̀xn k̄heā ca pĕn p̣hāra h̄ı̂ khuṇ mī khwām p̄hid bāp k̄hxng khuṇ læa khwām p̄hid phlād nı kār comtī k̄hxng pī h̄ım̀ læa t̄ĥā khuṇ yxmrạb kār koh̄k k̄hxng k̄heā læa cheụ̄̀x ẁā nạ̀n pĕn pheīyng wiṭhī kār thī̀ khuṇ pĕn læ̂w khuṇ ca p̄h̀ān pị xīk h̄nụ̀ng pī mị̀ xyū̀ t̄hụng tĕm ṣ̄ạkyp̣hāph k̄hxng khuṇ pĕn lūk k̄hxng phracêā

c̄hạn xyū̀ thī̀ nī̀ ca bxk khuṇ ẁā khuṇ ca dị̂ mị̀ t̂xng pĕn thās̄ t̀x bāp khuṇ mị̀ cảpĕn t̂xng p̄h̀ān pị xīk h̄nụ̀ng pī k̄hxng kār thả p̄hid phlād h̄emụ̄xn kạn læa kārk ra thả bāp deīywkạn khuṇ s̄āmārt̄h mī h̄ım̀ thī̀ khuṇ s̄ảh̄rạb pī h̄ım̀ t̄ĥā khuṇ trah̄nạk yụ̄n k̄hxng khuṇ pĕn s̄ìng mī chīwit h̄ım̀ nı phra khris̄t̒

3. Mī h̄ım̀ thī̀ khuṇ s̄ảh̄rạb pī h̄ım̀ , khuṇ t̂xng s̄ı̀ pị thậngh̄md 2 kho rin ṭh̒ 5:17 Kl̀āw ẁā" t̄ĥā p̄hū̂ dı xyū̀ nı phra khris̄t̒ k̄heā pĕn s̄ìng mī chīwit h̄ım̀ " s̄ìng kèā. " S̄ìng kèā «k̆ l̀wng pị dūt̄heid klāy pĕn s̄ìng h̄ım̀ . " Phwk k̄heā bxk ẁā khả niyām k̄hxng khwām wiklcrit cathả s̄ìng deīywkạn ŝả læ̂w ŝả xīk khrậng læa khād h̄wạng p̄hllạphṭh̒ thī̀ tæk t̀āng nạ̀n khụ̄x khwām cring læa t̄ĥā khuṇ t̂xngkār p̄hllạphṭh̒ thī̀ tæk t̀āng nıpī h̄ım̀ khuṇ t̂xng h̄yud thả s̄ìng deim ŝả læ̂w ŝả xīk phra khạmp̣hīr̒ bxk ẁā t̄ĥā khuṇ xyū̀ nı phra khris̄t̒ læa t̄ĥā khuṇ pĕn s̄ìng mī chīwit h̄ım̀ læ̂w s̄ìng kèā khwr ca"p̄h̀ān pị." Xarị khụ̄x s̄ìng kèā nı chīwit k̄hxng khuṇ thī̀ khuṇ t̂xngkār thī̀ ca nả pị nı pī h̄ım̀ ?

Khuṇ mị̀ dị̂ xyū̀ pī thī̀ p̄h̀ān mā nī̂ h̄rụ̄x mị̀? Khuṇ mị̀ dị̂ laley kār xṭhis̄ʹṭ̄hān læa kār x̀ān phra wcna k̄hxng phracêā pī thī̀ p̄h̀ān mā nī̂ h̄rụ̄x mị̀? Khuṇ mị̀ kong læa s̄myxm thī̀ ca mī wiṭhī kār k̄hxng khuṇ nı pī nī̂ thī̀ p̄h̀ān mā? P̣hrryā pĕn khuṇ mị̀ s̄up̣hāph kạb s̄āmī k̄hxng khuṇ pī thī̀ p̄h̀ān mā nī̂ h̄rụ̄x mị̀? S̄āmī khuṇ k̆ l̂m h̄elw thī̀ ca rạk p̣hrryā k̄hxng khuṇ thī̀ khuṇ khwr pī thī̀ p̄h̀ān mā nī̂ h̄rụ̄x mị̀? Dĕk khuṇ k̆ mị̀ cheụ̄̀xfạng ph̀x mæ̀ k̄hxng khuṇ pī thī̀ p̄h̀ān mā nī̂ h̄rụ̄x mị̀? S̄ìng thī̀ khuṇ thảnı pī thī̀ p̄h̀ān mā ẁā dị̂ p̄hllạphṭh̒ thī̀ mị̀ dī khuṇ ca t̂xng nảpị nı pī h̄ım̀

k̄hx h̄ı̂ s̄ạngket klxn cāk bth kho lo s̄ī 3 nī̂: " Tæ̀ txn nī̂ cêā yạng s̄ı̀ xxk thậngh̄md h̄el̀ā nī̂ khwām korṭh khwām korṭh, pxng r̂āy dūh̄mìn s̄ụ̄̀xs̄ār s̄kprk xxk cāk pāk k̄hxng khuṇ koh̄k mị̀ dị̂ h̄nụ̀ng pị yạng xīk h̄ĕn ẁā th̀ān nả xxk chāy chrā kạb kārk ra thả k̄hxng k̄heā. "

T̄ĥā khuṇ t̂xngkār thī̀ ca thảh̄ı̂ pī h̄ım̀ pĕn pī thī̀ dī khuṇ t̂xng s̄ı̀ pị thậngh̄md k̄hxng s̄ìng kèā thī̀ khuṇ thảnı pī thī̀ p̄h̀ān mā læa nı pī thī̀ p̄h̀ān mā thī̀ thảh̄ı̂ pī nī̂ pĕn pī thī̀ mị̀ dī h̄ı̂ thī̀ p̄h̀ān mā k̄hxng khuṇ pheụ̄̀x phracêā p̄h̀ān thāng phra yesū khris̄t̒ læa k̄heā ca dūlæ mạn s̄ảh̄rạb khuṇ

p̄hmk̄hx næanả h̄ı̂ khuṇ mị̀ pheīyng tæ̀ nảpị bāp læa khwām l̂m h̄elw k̄hxng pī thī̀ p̄h̀ān mā tæ̀ thī̀ ca reīyn rū̂ cāk phwk k̄heā læa lụ̄m keī̀yw kạb phwk k̄heā p̄hm cheụ̄̀x ẁā d̂wy h̄ạwcı thậngh̄md k̄hxng c̄hạn thī̀ pêāh̄māy māk k̄hụ̂n læa khorngkār thī̀ yxd yeī̀ym mị̀ khey dị̂ rạb læ̂w s̄er̆c neụ̄̀xngcāk mị̀ s̄āmārt̄h k̄hxng p̄hū̂khn thī̀ ca lụ̄m xdīt thī̀ p̄h̀ān mā kẁā h̄etup̄hl xụ̄̀n dı khuṇ ca mị̀ pras̄b khwām s̄ảrĕc xarị māk nı pī h̄ım̀ t̄ĥā khuṇ h̄ı̂ cı k̄hxng khuṇ thī̀ ca xāṣ̄ạy xyū̀ nı bāp pạỵh̄ā pạỵh̄ā læa khwām l̂m h̄elw thī̀ p̄h̀ān mā k̄hxng khuṇ

nı xis̄ yāh̄̒ 43:18 Phracêā bạỵchā khn xis̄rāxel thī̀ ca lụ̄m s̄ìng thī̀ p̄h̀ān mā k̄heā kl̀āw ẁā" th̀ān thậngh̄lāy cả mị̀ dị̂ s̄ìng thī̀ xdīt mị̀ phicārṇā s̄ìng kèā." Nı khwām pĕn cring phracêā xeng cả mị̀ dị̂ ẁā bāp k̄hxng reā h̄lạngcāk nận mị̀ kī̀ bth nıbth deīywkạn k̄heā kl̀āw ẁā"p̄hm nī̀h̄æla khụ̄x phraxngkh̒ nận p̄hū̂ lbl̂āng khwām lameid k̄hxng cêā d̂wy h̄ĕnkæ̀ reā xeng læa ca mị̀ cdcả bāp k̄hxng cêā. " Dạngnận t̄ĥā phracêā mị̀ dị̂ cả dị̂ ẁā bāp k̄hxng reā thả mị̀ dị̂ khuṇ khid ẁā mạn pĕn s̄ìng thī̀ dī thī̀s̄ud thī̀ reā ca thả h̄emụ̄xn kạn h̄rụ̄x mị̀

den nis̄ DeHaan k̄heīyn bth kwī lĕk «n̂xy «thī̀ ca pị chèn nī̂

dū mị̀ dị̂ klạb mā thī̀ meụ̄̀x wān nī̂
 dạngnận tĕm rūp bæb k̄hxng khwām l̂m h̄elw læa khwām s̄eīycı;
 mxng pị k̄ĥāng h̄n̂ā læa s̄æwngh̄ā Way- k̄hxng phracêā
 bāp thậngh̄md s̄ārp̣hāph khuṇ t̂xng lụ̄m

pheụ̄̀xn k̄hxng c̄hạn nảpị khwām p̄hid bāp læa khwām l̂m h̄elw thī̀ p̄h̀ān mā k̄hxng khuṇ reīyn rū̂ cāk phwk k̄heā læ̂w lụ̄m keī̀yw kạb phwk k̄heā pheụ̄̀x h̄ı̂ nı pī h̄n̂ā nī̂ ca pĕn h̄nụ̀ng thī̀ dī pherāa ca mị̀mī pī h̄ım̀ s̄ảh̄rạb khuṇ t̄ĥā mị̀mī khuṇ h̄ım̀ s̄ảh̄rạb pī h̄ım̀

nı ṭ̄hāna thī̀ reā pid nı wạn nī̂ p̄hm t̂xngkār thī̀ ca phūd khuy kạb brrdā p̄hū̂ thī̀ mị̀ khey dị̂ rạb kār yxmrạb phra yesū khris̄t̒ pĕn p̄hū̂ ch̀wy h̄ı̂ rxd k̄hxng khuṇ nı khả xụ̄̀n «thī̀ khuṇ mị̀ dị̂ " nı phra khris̄t̒" nı k̄hṇa nī̂ p̄hm t̂xngkār thī̀ ca s̄ædng wiṭhī thī̀ khuṇ ca dị̂ rạb nı phra khris̄t̒ wiṭhī nī̂ pĕn wiṭhī deīyw thī̀ khuṇ s̄āmārt̄h pelī̀yn chīwit k̄hxng khuṇ cāk p̣hāynı s̄ū̀ p̣hāynxk

khn thī̀ dī h̄lāy khn nı xdīt læa pạccubạn dị̂ phūd k̄hxng phra yesū khris̄t̒ læa p̄hlk ra thb thī̀ k̄heā mī t̀x chīwit k̄hxng phwk k̄heā

thh̄ār f̄rạ̀ngṣ̄es̄ thī̀ dī læa p̄hū̂nả thāngkār meụ̄xng k̄hxng n po leīyn bo nā pār̒ kl̀āw ẁā"p̄hm prah̄lād cı ẁā nı k̄hṇa thī̀ khwām f̄ạn khwām thayexthayān k̄hxng tạw xeng sī sār̒ læa x lĕk sān de khwr ca dị̂ h̄āy pị nı xākāṣ̄ bāng chāwnā cū deīy n - phra yesū - khwr ca s̄āmārt̄h thī̀ ca yụ̄d mụ̄x k̄hxng k̄heā k̄ĥām ṣ̄twrrs̄ʹ læa khwbkhum chokh chatā k̄hxng mnus̄ʹy̒ læa pratheṣ̄ . "Pheụ̄̀xn rạk khuṇ s̄āmārt̄h h̄ı̂ phra yesū khris̄t̒ xyū̀ nı khwām dūlæ k̄hxng chokh chatā k̄hxng khuṇ dị̂ pĕn xỳāng dī

bās̄ketbxl thī̀ dī cū leīy s̄ " dr. J" Erving kl̀āw ẁā" cud mùngh̄māy k̄hxng chīwit thī̀ s̄āmārt̄h phb dị̂ p̄h̀ān kār mī phra khris̄t̒ nı chīwit k̄hxng khuṇ læa k̄hêācı s̄ìng thī̀ p̄hænkār k̄hxng k̄heā pĕn læa tām p̄hæn ẁā. "

Xdīt praṭhānāṭhibdī cxr̒c dạbbeil yū buch kl̀āw ẁā"khris̄ pĕn nạk prạchỵā thī̀ yìng h̄ıỵ̀ thī̀s̄ud: K̄heā pelī̀yn h̄ạwcı k̄hxng c̄hạn. "

Nạkbwch læa nạk prawạtiṣ̄ās̄tr̒ fi lip chāf kl̀āw ẁā"t̄ĥā mị̀mī khris̄t̒ chīwit pĕn s̄nṭhyā kạb khụ̄n thī̀ mụ̄d k̄ĥāng h̄n̂ā; kạb phra khris̄t̒ mạn pĕn rùngxruṇ k̄hxng chêā wạn h̄ım̀ d̂wy s̄æng læa khwām xbxùn k̄hxng tĕm wạn k̄ĥāng h̄n̂ā. "

S̄k̆xt nạk k̄heīyn thī̀ dī ro beir̒t h̄luys̄̒ s̄tī wen s̄ạn kl̀āw ẁā" meụ̄̀x phra khris̄t̒ k̄hêā mā nı chīwit k̄hxng c̄hạn c̄hạn mā chèn reụ̄x thī̀ dī kār cạdkār. "

Nạk k̄heīyn chāw xạngkvs̄ʹ læa s̄ụ̄̀x bukhlik k̄hxng mi ll̒s̄̒ Muggeridge kl̀āw ẁā"p̄hm s̄āmārt̄h phūd dị̂ ẁā c̄hạn mị̀ khey rū̂ ẁā s̄ìng thī̀ pĕn h̄emụ̄xn khwām s̄uk̄h cnkẁā c̄hạn ca h̄ı̂ k̄hụ̂n kār f̄ı̀ h̄ā khwām s̄uk̄h h̄rụ̄x dị̂ rạb kār dūlæ thī̀ ca xyū̀ cnkẁā c̄hạn leụ̄xk thī̀ ca tāy s̄ảh̄rạb thậng s̄xng kĥn phb p̄hm sābsụ̂ng kạb phra yesū. "

Xĕn xef xæ kxng h̄lạng sæm bæ rdfx kl̀āw ẁā" p̄hm mị̀ h̄ĕn h̄etup̄hl ẁā thảmị khuṇ mị̀ t̂xngkār thī̀ ca mī khwām s̄ạmphạnṭh̒ kạb phra yesū khris̄t̒ p̄hm h̄māy t̄hụng mị̀ pheīyng tæ̀ dị̂ rạb k̄heā pĕn mnus̄ʹy̒ thī̀ yìng h̄ıỵ̀ thī̀s̄ud thī̀ khey dein din, k̄heā pĕn thuk xỳāng thī̀ c̄hạn t̂xngkār thī̀ ca mùng mạ̀n nı kār k̄heā pĕn thuk xỳāng thī̀ khır khey khwr t̂xngkār thī̀ ca mùng mạ̀n nı kār. "

Ṣ̄ās̄nā mīchụ̄̀xs̄eīyng radạb lok h̄luys̄̒ pā leā kl̀āw ẁā"h̄nụ̀ng nı kār p̄hechiỵh̄n̂ā kạb phra yesū khris̄t̒ pĕn phxthī̀ ca pelī̀yn khuṇ thạnthī tlxd pị. "

Phra yesū khris̄t̒ t̂xngkār thī̀ ca pelī̀yn khuṇ nı wạn nī̂ k̄heā t̂xngkār thī̀ ca thảh̄ı̂ khuṇ pĕn khn h̄ım̀ cāk p̣hāynı s̄ū̀ p̣hāynxk phracêā trạs̄ ẁā nı xe s̄e kheī yl 36:26: " H̄ạwcı h̄ım̀ yạng c̄hạn ca h̄ı̂ khuṇ læa cit wiỵỵāṇ h̄ım̀ reā ca s̄ı̀ nı tạw khuṇ læa reā ca nả cı h̄in xxk cāk r̀āngkāy k̄hxng khuṇ læa c̄hạn ca h̄ı̂ h̄ạwcı k̄hxng neụ̄̂x h̄nạng. "

Phracêā t̂xngkār thī̀ ca nả mā keī̀yw kạb chnid k̄hxng kār pelī̀ynpælng nī̂ nı chīwit k̄hxng khuṇ nạ̀n khụ̄x h̄etup̄hl thī̀ k̄heā s̄̀ng phra butr k̄hxng phraxngkh̒ phra yesū khris̄t̒ pheụ̄̀x h̄ı̂ reā s̄āmārt̄h dị̂ rạb kār bạnthụk cāk bāp læa kār lngthos̄ʹ k̄hxng bāp phra khạmp̣hīr̒ kl̀āw ẁā nı xh̄̒n 3:16" Pherāaẁā phracêā thrng rạk lok thī̀ k̄heā h̄ı̂ khn deīyw k̄hxng k̄heā h̄ı̂ kảneid butr chāy thuk khn thī̀ cheụ̄̀x nı tạw k̄heā ca mị̀ phināṣ̄ tæ̀ mī chīwit ni rạn dr̒ . "

P̄hmk̄hx s̄ædng wiṭhī thī̀ khuṇ s̄āmārt̄h yxmrạb phra yesū khris̄t̒ pĕn p̄hū̂ ch̀wy h̄ı̂ rxd k̄hxng khuṇ wạn nī̂

ræk k̄hxng thậngh̄md thī̀ khuṇ t̂xng k̄hêācı ẁā khuṇ pĕn khn bāp chèn deīyw kạb p̄hm læa thī̀ khuṇ dị̂ h̄ạk kḍh̄māy k̄hxng phracêā phra khạmp̣hīr̒ kl̀āw ẁā nı rom 3:23"S̄ảh̄rạb thuk khn thảbāp læa mā cāk phra s̄iri k̄hxng phracêā. " Pord k̄hêācı ẁā pĕn pherāa khwām p̄hid bāp k̄hxng khuṇ khuṇ s̄mkhwr dị̂ rạb kār lngthos̄ʹ nı nrk ni rạn dr̒ rom 6:23 Kl̀āw ẁā" kh̀ā ĉāng k̄hxng khwām bāp khụ̄x khwām tāy... Nī̂ pĕn thậng kār s̄eīy chīwit thāng kāyp̣hāph nı h̄lum f̄ạng ṣ̄ph læa khwām tāy ni rạn dr̒ thāng cit wiỵỵāṇ nı bụng fị

wiṭhī thī̀ khuṇ s̄āmārt̄h dị̂ rạb kār bạnthụk cāk khwām tāy nī̂ h̄rụ̄x mị̀? Rom 10: 9,13 Phūd ẁā: "Nạ̀n t̄ĥā th̀ān ca rạb d̂wy pāk k̄hxng th̀ān phra yesū cêā læa ca cheụ̄̀x nı citcı k̄hxng th̀ān ẁā phracêā dị̂ thrng yk k̄hụ̂n mā cāk khwām tāy, cêā ca t̄hūk bạnthụk wị̂ ... S̄ảh̄rạb p̄hū̂ dı ca r̂xng xxk phranām k̄hxng phracêā ca rxd. "

T̄ĥā khuṇ cheụ̄̀x ẁā phra yesū khris̄t̒ dị̂ thrng s̄înphrachnm̒ bn mị̂kāngk̄hen pheụ̄̀x khwām p̄hid bāp k̄hxng khuṇ t̄hūk f̄ạng wị̂ læa luk k̄hụ̂n mā cāk khwām tāy læa khuṇ t̂xngkār thī̀ ca wị̂ wāngcı phraxngkh̒ pheụ̄̀x khwām rxd k̄hxng khuṇ wạn nī̂ pord xṭhis̄ʹṭ̄hān kạb c̄hạn nī̂ xṭhis̄ʹṭ̄hān ng̀āy: Phra bidā phracêā c̄hạn rū̂ ẁā c̄hạn c̄hạn pĕn khn bāp læa thī̀ c̄hạn dị̂ thả s̄ìng thī̀ mị̀ dī bāng xỳāng nı chīwit k̄hxng c̄hạn reā dị̂ h̄ạk kḍh̄māy k̄hxng khuṇ pherāa h̄ĕnkæ̀ phra yesū khris̄t̒ pord yk thos̄ʹ h̄ı̂ c̄hạn bāp k̄hxng c̄hạn txn nī̂ p̄hm cheụ̄̀x ẁā mī thậngh̄md k̄hxng h̄ạwcı k̄hxng c̄hạn thī̀ phra yesū khris̄t̒ dị̂ thrng s̄înphrachnm̒ s̄ảh̄rạb p̄hm thī̀ t̄hūk f̄ạng xyū̀ læa pheìm k̄hụ̂n xīk khrậng phra yesū cêā pord k̄hêā mā nı h̄ạwcı k̄hxng c̄hạn læa bạnthụk cit wiỵỵāṇ k̄hxng c̄hạn læa pelī̀yn chīwit k̄hxng c̄hạn wạn nī̂ s̄āṭhu

h̄āk khuṇ pheīyng khæ̀ cheụ̄̀xt̄hụ̄x dị̂ phra yesū khris̄t̒ pĕn p̄hū̂ ch̀wy h̄ı̂ rxd k̄hxng khuṇ læa khuṇ p̣hāwnā ẁā kār s̄wd mnt̒ læa h̄māykhwām ẁā mạn mā cāk h̄ạwcı k̄hxng khuṇ p̄hm k̄hx prakāṣ̄ h̄ı̂ khuṇ h̄ĕn ẁā k̄hụ̂n xyū̀ kạb phra wcna k̄hxng phracêā thī̀ khuṇ ca t̄hūk bạnthụk wị̂ nı k̄hṇa nī̂ cāk nrk læa khuṇ xyū̀ nı thāng k̄hxng khuṇ pị s̄ū̀ s̄wrrkh̒ k̄hx t̂xnrạb s̄ū̀ khrxbkhrạw k̄hxng phracêā læa k̄hx s̄ædng khwām yindī nı kār thả s̄ìng thī̀ s̄ảkhạỵ thī̀s̄ud nı chīwit læa thī̀ dị̂ rạb phra yesū khris̄t̒ pĕn phracêā læa p̄hū̂ ch̀wy h̄ı̂ rxd k̄hxng khuṇ s̄ảh̄rạb k̄ĥxmūl pheìmteim thī̀ ca ch̀wy h̄ı̂ khuṇ teibto nı khwām cheụ̄̀x phb h̄ım̀ k̄hxng khuṇ nı phra khris̄t̒ h̄ı̂ pị thī̀ phra w rs̄ā rnạk buỵ s̄æng Society.Com læa x̀ān" s̄ìng thī̀ t̂xng thả h̄lạngcāk thī̀ khuṇ p̂xn p̄h̀ān pratū" phra yesū khris̄t̒ kl̀āw nı h̄̒n 10: 9, "P̄hm pratū: . T̄ĥā p̄hū̂ dı k̄hêāpị k̄heā ca t̄hūk bạnthụk wị̂ læa ca pị k̄hêā læa xxk læa phb thùng h̄ỵ̂ā"

phracêā rạk khuṇ! Reā rạk khuṇ! K̄hx phracêā xwyphr h̄ı̂ khuṇ læa mī pī h̄ım̀ thī̀ dī!